is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ROTSWONINGEN IN HET OEULDAL.

(Zie nevenstaande plaat).

Tot de meest bezochte ileelen van Nederland behoort tegenwoordig het Geuldal, oorspronkelijk eene scheur in den rotsbodem, waarlangs de Geul een' weg vond en zich dien verbreedde en dieper uitsleep. In Pruisen ontsprongen, stroomt het riviertje door het onzijdig gebied van Moresnet en door België, om Nederland te bereiken en daar nog eenige beekjes, o.a. de Gulp, op te nemen. Het vereenigingspunt van Gulp en Geul ligt een negentigtal meter, dat van Geul en Maas slechts 30 M. boven den zeespiegel, waaruit volgt, -dat het riviertje een vrij sterk verval heeft. Af en toe vertakt zich de Geul of wordt zij opgestuwd om molens te kunnen drijven.

Wanneer wij van liet lief gelegen Meersen uit het Geuldal op gaan, langs Houthem en verder rechts af langs een' zijweg naar Geulem, voert ons het pad over het riviertje en tot onmiddellijk aan en langs tien rotswand van krijttufsteen. De grijsgele bergwand verheft zich steil en is van boven met gras en struiken begroeid als met een groenen kap. He wand zelf vertoont allerlei geheimzinnige nissen, waarvan sommige toegang geven tot een' doolhof van gangen in den berg; 't zijn verlaten groeven, waar men vroeger bouwsteen uithaalde. Fen daarvan is bewoond door een paar huisgezinnen. Een wit gekalkt muurtje met deur en venster sluit de opening naar de wegzijde en achter dit muurtje is een klein vertrek, waarvan de wanden verder door de rots worden gevormd. Eene smalle trap, in den steen uitgekapt, leidt naar boven, en daar zijt ge op de bei-étage van den grotbewoner, eene naar de wegzijde opene ruimte, door een primitief hek afgesloten: werkplaats van den huisvader, bergplaats voor oude kleeren" en lappen, en achter u de donkere geheimzinnig in dc rots opgaande en zich vertakkende gangen van de groeve, 't Is een armelijk, kil"wonen in die verblijfplaatsen der armoede! Elders, b.v. langs den weg naar Sibbe, zijn kleine holen, aan den voorkant voorzien van planken of rijswerk, in gebruik als stallen voor liet vee. De mergelgroeve van Sibbe levert eene hardere en fijnere steensoort dan de groeven van den St.-Pietersberg en van Valkenberg; zij wordt in Limburg en Duitschland veel gebruikt voor lijstwerk 0111 deuren en ramen. De pas gebroken of doorgezaagde steen is zachtgeel van kleur en wordt als bouwsteen gebruikt. Het hooge gehalte aan koolzure kalk maakt liet gruis geschikt tot bemesting der landerijen. Brokken steen worden ook als begrenzing der landerijen gebruikt.