is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ROTSWONINGEN IN HET GEULDAL.

(Zie nevenstaande plaat).

Tot de meest bezochte deelen van Nederland behoort tegenwoordig het Geuldal, oorspronkelijk eene scheur in den rotsbodem, waarlangs de Geul een' weg vond en zich dien verbreedde en dieper uitsleep. In Pruisen ontsprongen , stroomt het riviertje door het onzijdig ge net van Moresnet en door België, om Nederland te bereiken en daar nog eenige beekjes, o.a. de Gulp, op-te nemen. Het verenigingspunt van Gulp en Geul ligt een negentigtal meter, dat van Geul en Ma slechts 3Q M. boven den zeespiegel, waaruit volgt, -dat het riviertje een vrij sterk verval heeft. Af en toe vertakt zich de Geul of wordt zij opgestuwd 0111 molens te kunnen drijven.

Wanneer wij van het lief gelegen Meersen uit het Geuldal op gaan, langs Houthem en verder rechts af langs een' zijweg naar Geulem, voert ons het pad over het riviertje en tot onmiddellijk aan en langs den rotswand van krijttufsteen. De grijsgele bergwand verheft zich steil en is van boven met gras en struiken begroeid als met een groenen kap De wand zelf vertoont allerlei geheimzinnige nissen, waarvan sommige toegang geven tot een' doolhof van gangen »i den berg; 't zijn verlaten groeven, waar men vroeger bouwsteen uit haalde, un daarvan is bewoond door een paar huisgezinnen. Een wit gekalkt muurtje met deur en venster sluit de opening naar de wegzijde en achter dit muurtje is een klein vertrek, waarvan de wanden verder door de rots worden gevormd. Eene smalle trap, in den steen 111 gekapt, leidt naar boven, en daar zijt ge op de bel-étage van den grotbewoner, eene naar de wegzijde opene ruimte, door een primitie hek afgesloten: werkplaats van den huisvader, bergplaats voor oude kleeren en lappen, en achter u de donkere geheimzinnig in de rots opgaande en zich vertakkende gangen van de groeve, 't Is een armelijk, kil wonen in die verblijfplaatsen der armoede! - Elders, b.v. langs den we° naar Sibbe, zijn kleine holen, aan den voorkant voorzien van planken of rijswerk, in gebruik als stallen voor het \ie. e mergelgroeve van Sibbe levert eene hardere en fijnere steensoort dan de groeven van den St.-Pietersberg en van Valkenberg; zij wordt 111 Limburg en Duitschland veel gebruikt voor lijstwerk om deuren en ramen. De pas gebroken of doorgezaagde steen is zachtgeel van kleur en wordt als bouwsteen gebruikt. Het hooge gehalte aan koolzure kalk maakt het gruis geschikt tot bemesting der landerijen. Brokken steen worden ook als begrenzing der landerijen gebruikt.