is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET KASTEEL DORENWERD OF DOORWERTH.

(Zie nevenstaande plaat).

Tin westen van Oosterbeek maakt de Rijn eene bocht naar liet zuiden. De hooge Veluwe paalt er met eene steile helling eerst bijna onmiddellijk aan den rivieroever, alleen ruimte latende voor een weg en eene strook lands; verderop echter verbreedt zich het lage land aan den voet dier steilte tot eene half-ellipsvonnige vlakteen op deze, naar de noordzijde, ligt de oude Doorwerth, terwijl het zuidelijke deel als de Doorwerthsche Waarden bekend staat.

Het oude gebied van Doorwerth strekt zich uit over een belangrijk deel van den aaiigrenzenden Veluwe-zoom en dat gebied mag onder de schoonste oorden van Gelderland worden gerekend. Hier tref lat ons mede als een trek uit den ouden tijd, dat al de huizen en stulpen, tot de Heerlijkheid behoorende, de kleuren van Doorwerth dragen; deuren en vensterblinden zijn ermede geverfd. De straatweg, die dooide Heerlijkheid gaat, behoort aan Doorwerth en de tol, die er wordt

geheven, komt den Heer ten goede.

Aan dezen straatweg ligt ter noordzijde het logement, tevens uitspanningsplaats, de Zalmen, een uithangteeken gekozen naar liet wapen der Van Brakells, dat zalmen voert. Tegenover dit logement, dus aa de zuidzijde van den grooteu weg, verheft zich het slot, dat niet zijn park, met zijne hoven en wat verder onmiddellijk bij het slot behoor , omgeven wordt door een beschaduwden grintweg, waarvan beide uiteinden op den reeds genoemden straatweg uitloopen Wij bereiken L g^kkdijk dan toejang Jen alomlen burcht Ha, » „<* me zoo heel lang geleden, dat het slot werd bewoond en Baron va Brakell van Doorwerth en, na zijn overlijden, de Barones er de traditiën van liet oude burchtleven voortzetten, voor zoover de n onzen tijd te volgen zijn. Thans echter is het niet meer beloond, heb het gezien, toen de jachthonden van den Baron nog.»p het ple basten, toen nog tal van vertrekken gemeubeld waren en het onderhoud van hét slot goed werd verzorgd; ik heb het sedert herhaaldelijk bezocht, en telkens meer trof het mij, hoe een onbewoond gebouw

sterker en sterker in verval geraakt. , , ,

Maar ik heb u nog niet naar binnen gebracht. De bewaarder laat ons gaarne toe in deze sterkte „met zijn driedubbele grachten, ophaalbruggen, wachttoren, poorten, muren met schietgaten, voorplein, binnenplein, gevangenis, wapenzaal, kapel, slotbewaarderswonmg,