is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijken vee-, boter- en korenhandel. Naast de hoofdstad hebben 7ich in Friesland verscheiden kleinere middelpunten voor een meer of min levendig verkeer met de omgeving ontwikkeld. Franeker is o. a. zulk een klein centrum. Harlingen (10000 i), met uitvoer van vee, boter, kaas en visch, voora naar Engeland; invoer van hout en ongesponnen katoen. Makku 111, Workum, Hindeloopen en liet achteruitgegane Stavoren zijn kuststadjes. Lemmer heeft vaart op Amsterdam en vischvangst (bokkingrookerij), alsmede vervaardiging van aardewerk. Balk in het bekoorlijke Gaasterland. Jou re vervaardigt Friesche klokken. Het nette Sneek (120001.) en het kleine Bolsward drijven veel handel in boter en kaas. Ijlst vervaardigt schaatsen. In de nabijheid van Heerenveen met zijne drukke scheepvaart ligt Oranjewoud. Gorredijk, Beetsterzwaag en Drachten zijn levendige dorpen. BerorU 111 Dokkum is een oud stadje met handel in landbouwvoortbrengselen. In het Bilt liggen landbouwdorpen als Vrouwen-, St. Anna- en St. Jacobi-Parochie. Berlikum heeft warmoezerij. De Biltdorpen liggen op, Berlikum ligt aan de „rens van den ouden Middelzeebodem, welke inham zich langs l eeuwarden tot Bolsward uitstrekte. Naar den kant van Drente liggen de dorpen, als Wolvega e. a„ meest op zandstrooken tusschen de door met veen gevulde dalen van stroompjes als de Boom, de Tjonger, de Linde.

§ 38 Tot Groningen behoort slechts één waddeneiland, het kleine Rottumeroog. Een paar andere, als Bosch en Korenzand, zijn hier reeds verdwenen. Ten N van Hoendiep en Eemskanaal en bovendien rondom den Dollart, op twee plaatsen tot ten Z. van het Winschoterdiep, is zeeklei, die herinnert aan de vroegere, veel grootere uitbreiding van den Dollart. Ook de Lauwerszee is achtereenvolgens naai het N. terug gedrongen. In den ZO. driehoek is of was een goed deel der Zandgronden met hoogveen bedekt; 't is de streek der veenkoloniën: Hoogezand, Sappenneer, Veendam (11 000 1.), Wildervank, Stadskanaal, Oude- en Nieuwe-I ekela, alle langs een veenkanaal gebouwde groote dorpen met landbouw en fabrieksnijverheid, als aardappelmeel- en spiritusfabrie-