is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Azië: geheel Siberië en West-Turkestan. Van dit laatste zijn nog twee Khanaten (Kliiwa en Boekhara) meer in naam dan inderdaad zelfstandig. Engeland bezit geheel Voor-lndië en de westhelft van Achter-lndië. Het oostelijk deel van laatstgenoemd schiereiland, Annam, is Fransch; het midden, Siam, is nog onafhankelijk. Aziatisch Turkije omvat Klein-Azië, een stuk van Armenië (dat voor het overige aan Rusland en Perzië behoort), Syrië, Mesopotamië en de westelijke kuststreek van Arabië. Onafhankelijk zijn Perzië, Afghanistan, het groote Chineesche rijk, Korea en Japan. De Indische archipel behoort grootendeels aan Nederland; Engeland bezit de kleine noordhelft van Ilörneo en Portugal de noordhelft van Timor; de Philippijnen behoorden tot voor korten tijd aan Spanje, nu behooren ze aan de V.-St. van Amerika. In het binnenland van Arabië wonen onafhankelijke zwervende stammen.

§ 57. Het Chineesche rijk is nog ruim 1 10 grooter dan geheel Europa en telt ongeveer zooveel inwoners als ons werelddeel, n.1. in 't geheel ruim 360 mill. Hiervan leven alleen in het eigenlijke China (de kleine helft van 't geheele rijk) 350 mill. Mantsjoerije, Mongolië (grootendeels woestijn en steppe: Gobi), Oost-Turkestan (d. i. het Tarimbekken waarin de handelsstad Jarkand, een middelpunt voor den karavaanhandel) en het kolossale hoogland Tibet (waarin de stad Lhasa, met groote Boedhistische kloosters) vormen, met het eigenlijke China, het Chineesche rijk.

De Chineezen bezitten eene eigenaardige, in sommige opzichten vrij hooge beschaving. Zonder onze Westersche hulpmidddelen, waarbij in deze eeuw de toepassingen van stoom en electriciteit op verkeersmiddelen en industrie zulk eene groote rol spelen, hebben de Chineezen zich ontwikkeld tot een landbouwend, handeldrijvend en nijver volk. Hoofdproducten van den landbouw zijn rijst en thee, van de nijverheid (meest handenarbeid) zijde, porselein, papier. Eeuwenlang hebben zij zich tegen de invallen der steppenvolken verdedigd door den grooten Chilieeschen muur en tegen het indringen der Westersche beschaving, door hunne havens voor Europeesche en Amerikaansche schepen gesloten te houden. Vooral sedert het