is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zamhesi, echter niet zoo veel schaden. Lastiger is voor bijna alle de omstandigheid, dat zij, voordat ze de slechts smalle kustzone bereiken, zich een' weg moeten banen door de randterrassen, die het hooge binnenland omzoomen. Zoo maakt de Kongo nog watervallen op betrekkelijk korten afstand van den mond, en de Ni ijl, de langste rivier der Aarde, heeft zijne laatste stroomversnellingen bij Assoean, waar hij over granietbanken stroomt. Zoo is de eigenlijke benedenloop der Afrikaansche rivieren slechts kort en wordt hare belangrijkheid als verkeerswegen met het binnenland zeer verminderd. Dit is te meer nadeelig, omdat de zee nergens diep in het land opdringt.

Op Afrika's noordkust stroomt geene andere rivier van beteekenis uit dan de Nijl. De troebele Witte Nijl voert water aan uit de groote meren (Victoria-, Al bert- en Albert-Edward-meer) van de aequatoriale gewesten. De heldere Blauwe Nijl en de Atbara ontvangen hun water van het Abessinische hoogland. Van Berber af neemt de Nijl geene permanente bijrivier meer op. Zijn groote watervoorraad is evenwel machtig genoeg 0111 dwars door de woestijn zich een' weg te banen tot in de Middellandsche zee, waarin hij met twee hoofdarmen door eene delta heen uitmondt. In den tijd der zwelling overstroomt hij zijn dal, dat daaraan zijne vruchtbaarheid heeft te danken.

Naar den Atlantischen oceaan stroomen: de Senegal en de Gambia, de delta-vormende Niger, die bij Timboektoe op den rand der woestijn ombuigt, de kolossale, waterrijke Kongo, die vele watervallen vormt, de Oranjerivier, die geheel onbevaarbaar is.

In den Indischen oceaan stroomt de Zambesi uil, die ook groote watervallen vormt en het water van liet Njassanieer opneemt.

Afrika heeft in zijne steppen en woestijnen vele wadi's, die alleen nu en dan water bevatten.

§ bg. Klimaat. Afrika ligt grootendeels in de heete luchtstreek: het is het warmste werelddeel. De Atlaslanden en liet zuidwestelijk gedeelte van het Kaapland hebben, evenals Zuid-