is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Europa, winterregens. De Sahara en de kaïanan zijn nijna regenloos; ten gevolge van de onbewolkte lucht komen na liecte dagen dikwijls koude nachten. De aequatoriale gordel is regenrijk.

§ 70. Bevolking. De bevolking van Noord-Afrika tot de Soedan worden tot liet Blanke ras gerekend. Met de Soedan begint het Negerras, dat verder bijna geheel Afrika bewoont. I11 en op de grenzen van de Kalahari leidende I lottentotten en de Boschjesmannen een armoedig bestaan. I11 Kaapkolonie, Zuidafrikaansche republiek en Oranjevrijstaat wonen Engelschen en Nederlanders, op de oostkust van Zuid-Afrika Arabieren.

Door Arabieren en door Europeanen (Portugeezen) werd veel gedaan aan den slavenhandel, die in Afrika veel kwaad heeft gesticht, zoowel doordien duizenden bij duizenden van de krachtigste Negers werden uitgevoerd of omkwamen, als doordien bij zulke toestanden geen vertrouwen van de inboorlingen tot de vreemdelingen kon ontstaan. Nu wordt de slavenhandel niet meer door de Christenen gedreven; de Mohammedanen schaffen evenwel dil misbruik niet af.

§ 71. Staten. De haast, waarmede in de laatste jaren verschillende Europeesche mogendheden zich van gedeelten van Afrika hebben meester gemaakt, heeft aan de inheemsche staten slechts weinig ruimte meer overgelaten. We noemen als onafhankelijke staten in de eerste plaats het sultanaat Marokko, niet ten deele vruchtbaren, maar verwaarloosden bodem (steden Fez en Marokko, waar bekend leder wordt vervaardigd), en de negerrepubliek Liberia, met de hoofdstad Monrovia, een toevluchtsoord voor gevluchte slaven. Het Nijlgebied boven Donkola komt waarschijnlijk in Europeesche (Engelsche) handen. Onafhankelijk zijn ook de zoogenaamde boerenrepublieken (de Zuidafrikaansche republiek, hoofdstad Pretoria, en de Oranje-vrijstaat, hoofdstad Bloemfontein.) In de boerenrepublieken is veeteelt de hoofdbezigheid. Er wordt goud en diamanten gevonden. Aan het goud heeft Johannesburg zijn snellen groei te danken. Evenmin als de beide genoemde republieken ligt aan zee het bergachtige Abessinië, dat onder