is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OERWOUD AAN DEN AMAZONENSTROOM.

(Zie nevenstaande plaat).

Eene der meest tot den toeschouwer sprekende uitingen van het klimaat en de grondsgesteldheid eener streek is wel haar plantengroei. Hoe veel anders toch is eene woestijn dan eene grassteppe en hoe zeer verschilt deze weer van eene woudstreek! Maar ook op de wouden der aarde drukt een ander klimaat weer een geheel anderen stempel. Wij bewoners der gematigde zone kennen een eiken-, een beuken-, een dennenwoud; maar heel anders ziet een tropisch oerwoud er uit. De plaat stelt zulk een woud voor, een overgang tusschen het bij hoogen rivierstand eenige meters overstroomend igapowoud en het aan dergelijke inundaties niet onderworpen etewoud; het is gelegen aan eene van de tallooze kleine vertakkingen van den Amazonenstroom, waar de watervlakte aan de zonnestralen ruimte genoeg laat om tot den bodem door te dringen en ook het onderhout, in 't algemeen de kleinere planten, licht en lucht genoeg ontvangt om zijn rijken blader- en bloementooi te ontvouwen. Midden in het oerwoud toch heerscht dikwijls een dommelig licht, zoodat een dicht gebladerte meer boven in de kruinen der woudreuzen dan beneden is te vinden. De plaat dan laat ons op den achtergrond het halfdonker van het woud zien. Onder eene reusachtige Bertholletia excelsa schuilt eene hut, die onderdak verschaft aan jagers en aan Indianen, die de zware vruchten van de Bertholletia, de paranoten, zoeken. Rechts verheffen zich eenige Iriarteapalmen. Op de over het water hangende takken van eene kolossale Andira groeien, genietende van het licht daar boven, de baardmosachtige Tillandsia usneoides, prachtige Bromeliaceën en boogvormige lianen, waarop een paar blauwe papegaaien met gele borst zich schommelen. Links op den voorgrond in helder licht blinkt eene kleine groep van waaierpal men: Mauritia flexuosa, waar vóór een Musacee, eene bananensoort, en een zoom van Aroideen (Aaronskelkachtigen) met hartvormige blaren. Een boomvormige Aroidee staat achter en rechts van de waaierpalmen, en rechts weer van dezen een paar forsche, stoer gekronkelde lianen. In het water drijft eene groep van Victoria Regia met hare 1 a 2 meter groote groene bladeren met opstaanden rooden rand. Boven de wit- en rosekleurige groote bloemen der Victoria zweven blauwe libellen.