is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doen afstroomen. De laatste is het poldergebied met zijne dijken en kaden, zijne uitwateringsluizen, zijne boezems, windwatermolens en stoomgemalen. De duinen, hoewel in de westhelft gelegen, behooren natuurlijk niet tot het gebied van kunstmatige

waterloozing. ...

In het Nederlandsche polderland is het water ot polder- ot boezemwater. De Zaan, het Spaarne, de Gouwe, Spaarnë'etc. de Hollandsche ljsel boven den dam te Gouda IJsel. (c|e ljsel beneden dien dam is nog eene rivier met open mond), de Rotte enz. zijn alle nagenoeg stilstaande wateren, die alleen dan eenigen stroom hebben, als hun het water naar de eene of naar de andere richting wordt afgetapt, 't Zijn alle boezemwateren. Toch zijn er boezems, die veel op rivieren gelijken, doordien ze een gestadigen sterken watertoevoer van eene Vecht zijde hebben, als de Vecht, die door eene sluis te Utrecht al het water van den Krommen en den Vaartschen Rijn en bovendien nog een deel van het Oude-Rijnwater ontvangt. Zoo komt liet, dat de Vecht bijna altijd stroom heeft in de richting naar Muiden. De Oude Rijn bestaat uit vijf afdeelingen. De oostelijke, ter lengte van 1/2 »ur, loost met hel water van den Krommen en den Vaartschen Oude Rijn-Rijn op t|e Vecht; de tweede, ter lengte van 1 uur loost bij Breukelen en Nieuwersluis op de Vecht; de 'derde kom, tot Har melen, behoort tot Amstellands boezem en loost op de Zuiderzee; de vierde, tot Bodegraven, doet haar water door eene sluis afloopen naar de vijfde afdeeling, die door de Katwijksche sluizen loost. De Kromme Kromme Rijn is door den rivierdijk van den Rijn. Rijn Lek afgesloten, waaruit echter langs eene duikersluis, onder den dijk door, water kan worden gelaten op den Krommen Rijn. Voor 't overige ontvangt deze laatste zijn water van de omgelegen landerijen en loopt vrij op liet Utrechtsche stadswater uit. Om den waterstand te regelen, heeft men op een paar plaatsen er kunstmatige vernauwingen (stuwen) in gemaakt, zoodat men den Krommen Rijn eene rivier met stuwen zou kunnen noemen.

Door liet polderland heen loopen, tusschen dijken door, de