is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van belang. Aan darinkdelven (turfsteken) wordt in Zeeland nog gedaan, maar niet meer voor het selbernen (zoutbereiding). De meekrapteelt is zeer achternitgegaan en daarmede de garancine-fabricatie. De kleistrook ter weerszijden van het Oude Maasje, de buitenpolders van de zoogenaamde Langstraat, doen aan hooibouw en veeteelt. Dordrecht is geene stad meer voor den wereldhandel, maar heeft veel handel op Duitschland (hout en wijn).

Rotterdam is Neerlands eerste scheepvaartstad (3^2 maal zooveel tonnen inhoud der zeeschepen als in Amsterdam; vooral invoer van koren en ertsen voor de Duitsche Rijnschepen, verder van petroleum, wijn, koffie, kolen, hout; uitvoer van vee, margarine, ooft, groenten, vertrek van landverhuizers), met handel op alle deelen der wereld. Als handelsstad nader Rotterdam dehoofdstad des lands steeds meer. Belangrijke stoomvaartlijnen zijn die van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaartmaatschappij, de Rotterdamsche Lloyd. Tusschen Rotterdam en Londen vaart de Nederlandsche Stoombootmaatschappij, op Harwich de Great Eastern Railway Cy. De industrie houdt er zich veel bezig met metalen, sterke dranken, suiker, tabak. De branderijen van Schiedam hebben grooteren bloei gekend dan tegenwoordig; met de „spoeling worden ossen en \arkens gemest: „spoelingsdistrict". Vlaardingen en Maassluis zijn onze eerste plaatsen voor de haringvangst. Leidens bloeitijdperk op 't gebied der lakenindustrie is voorbij, maar, evenals in Delft (gist, spiritus, sla-olie, aardewerk!) is er de handel ■in vee, boter en kaas belangrijk. Amsterdam, minder gunstig dan Rotterdam voor den transito-handel gelegen, is toch de eerste Nederlandsche handelsstad, vooral voor koloniale waren, maar verder voor granen, hout, petroleum, metalen en metaalwaren; van bijzonder groote beteekenis is de fondsen- en geldhandel, terwijl er zeer vele Indische landbouwondernemingen zijn gevestigd. De booten der Maatschappij „Nederland" en van de Stoomvaart Mij. „Oceaan" onderhouden de verbinding met lndië. Op Nederlandsch West-lndie varen de booten van den Koninklijken Maildienst. Amsterdam heeft ook belangrijke industrieën: suikerraffinaderij, scheepsbouw, werktuigen-, tabak-