is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fabrieken, diamantslijperij. Hebben in het West land zich tuinbouw en fruitteelt buitengewoon ontwikkeld, hetzelfde kan worden gezegd van de Dienier meer, Aalsmeer, Beverwijk, den Langedijk bij Alkmaar en de Streek tusschen Hoorn en Enkhuizen. Boskoop heeft teelt van heesters en sierplanten. Haarlem is het centrum van eene beroemde bloembollenteelt. De stad ligt, evenals de residentiestad 's-G ra venli age en het nette Alkmaar, op den rand der geestgronden. De Zaanstreek is de zetel van velerlei industrieën (olie- en houtzaagmolens, mosterd-, stijfsel-, chocoladefabricatie; de laatste ook te Weesp). Vele dorpen aan de Noordzee en vele stadjes aan de Zuiderzee doen aan vischvangst. Het Noordzeestrand trekt vele badgasten. De Zuiderzeekusten zijn, met Zeeuwsch-Vlaanderen en de Zeeuwsche eilanden, de streken der ,rdoode steden", met verlaten, ten deele verzande, ten deele (in Zeeland) zelfs verlande haven.

Aan de overzijde van de Zuiderzee treffen wij in het Kampereiland een vruchtbaar terrein voor hooibouw en veeteelt aan. De tijden, dat de IJsel voor den Rijnhandel op Keulen dienst deed, zijn lang voorbij, en daarmede zijn Zutfen, Deventer en Kampen in aanzien en levendigheid afgenomen. Voorbeelden, dat door veranderde toestanden het afnemende handelsverkeer op eene rivier den bloei eener stad benadeelde, vinden we meer. De handel van Tiel werd door Dordrecht en die van laatstgenoemde stad werd grootendeels door Rotterdam tot zich getrokken. De afsluiting van den Krommen Rijn van den Rijn en de verzanding van den Ouden Rijn deden den handel van Utrecht veel kwaad, dat evenwel door zijne centrale ligging en als bisschopsstad voor achteruitgang werd bewaard. Nu nog is Utrecht de hoofdmarkt voor de provincie van dien naam. De stadjes aan het Zwartewater hebben kalkbranderijen en uitvoer van turf. Zwolle, met het nijvere Twente als achterland, heeft een druk verkeer, maar ondervindt den nadeeligen invloed van eene onvoldoende diepte van het Zwolsche diep.

Op onzen rondgang door Nederland zijn we ten slotte het Friesch-Groningsche polderland genaderd. Friesland