is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Escauzijnschen steen, marmer en Quenastkeien; hier liggen ook de rijke kolen lagen en ijzerertsen. Het dicht bevolkte Belgische heuvelland was reeds vroeg een doortochtsland tusschen de ruwe Ardennen en de voorheen ten deele moeilijk begaanbare Belgische vlakte door. Hier was een belangrijke handelsweg, maar hier was ook de heerbaan der legers, die elkaar slag leverden bij Landen en Neerwinden, bij \\ aterloo en Quatre-Bras, bij Fleurus, Seneffe, bij Malplaquet. De derde natuurlijke afdeeling is de vlakte, die uit een onvruchtbaar, zandig en venig oostelijk deel, de Kempen (het Hageland, is reeds vruchtbaar gemaakt) en een lager westelijk deel, de V laanderens, bestaat. Dit laatste, van nature slechts ten deele vruchtbaar, is door ingespannen arbeid, door kleidelven en bemesting, door bedijking en bemaling grootendeels vruchtbaar gemaakt. Het Land van Waes, nu een vruchtbaar gebied, was voorheen een moeras, dikwijls blootgesteld aan overstrooniingen der Schelde. Langs de Noordzee loopt eene duinenreeks, waarvoor eene gevaarlijke kust ligt. (Vlaamsche banken!) Ostende is hier eene kunsthaven met verkeer op Engeland (spoorlijn Ostende Brussel Luik Keulen), tevens drukke badplaats. Ook Blankenberghe is eene badplaats.

België behoort tot het Maas- en Scheldegebied. De Maas is er de rivier van het bergland; zij breekt langs een rotsachtig dal door de Ardennen. Haar dal, met dat der Sambre, is een deel van den ouden weg van Parijs naar Keulen; maar de rivier zelve muntte niet uit door bevaarbaarheid; boven Luik is ze evenwel door stuwen en schutsluizen bevaarbaar gemaakt. Van Luik tot Maastricht loopt er een kanaal langs. Daarbij beschrijft de Maas nog eene groote bocht, vóór zij de zee bereikt. Het snelstroomende water van hare bijrivieren brengt vele fabrieken in beweging. De Schelde is de rivier der vlakte. Doornik ligt slechts 17 M. boven den zeespiegel. De Schelde neemt verscheidene bijrivieren op: de Lys (vlasbouw en vlasbewerking!) bij Gent, waar de werking der getijden reeds duidelijk merkbaar is, de Ru pel en de rivieren welke deze vormen. De Schelde is eene goed bevaarbare rivier, welker monding in de nabijheid des lands ligt.