is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

landen, waar de bevolking door de fjordenrijke kusten werd aangetrokken, waar zij in scheepvaart en vischvangst haar bestaan vindt. In het zuidelijke deel der Hooglanden, de Grampians, verheft zich de hoogste top des lands, de Ben Nevis (1340 M.). Betrekkelijk lage overgangen leggen hier het verkeer niet te groote moeilijkheden in den weg; de Schotsche Hooglanden toch zijn geen bergklomp, maar zij bestaan uit verschillende berggroepen. Glen More (= de groote kloof) met het Caledonisch kanaal, eene aaneenschakeling van langwerpige meren, rivieren en gegraven beddingen, scheidt de noordhelft van de zuidhelft der Hooglanden. Aan de overzijde der Minch zijn de Hebriden eene verbrokkelde herhaling van het Noordschotsche bergland.

Ierland is in het midden eene veenrijke laagvlakte, op welker randen zich kleine berglanden groepsgewijze vertoonen. Het Antrimgebergte in 't NO. is van vulkanischen oorsprong; men vindt er den Reuzendam, uit bazaltzuilen bestaande. (Op het eilandje Staffa, op Schotlands westkust is de Fingalsgrot: bazaltzuilen.) I11 't ZW. van Ierland liggen de schoone, drukbezochte Kerrybergen. Ierland is zeer rijk aan meren. De grootste rivier, de Shannon, bestaat voor een goed deel van haren loop uit meren. De naam Blackwater als riviernaam herinnert aan de uitgestrekte venen (bogs), die Ierland heeft.

Zoowel Ierlands als Schotlands westkusten vertoonen vele diepe insnijdingen. In Ierland zijn vele daarvan eigenlijk ria's; in Schotland dragen ze den naam van firth (= fjord); zij hebben daar meer het karakter van fjorden. De Britsclie rivieren hebben meest alle breede mondingen, waarin de getijden ver stroomop werken, zeer ten voordeele van de scheepvaart. De westkust is veel meer geleed dan de oostkust.

Het Britsclie lijk heeft een bepaald zeeklimaat met alle voor- en nadoelen daarvan: weinig verschil tusschen gemiddelde winter- en gemiddelde zomertemperatuur, veel regen, dikwijls eene bewolkte lucht. De winter der Hebriden (58° NB.) is nog iets zachter dan die van Bordeaux (450 NB.); maar in Juli heeft Bordeaux 20.6°, de Hebriden hebben dan slechts 14° warmte.

Groot-Brittannie bestaat uit een O. en ZO. landbouwend