is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(meest koren en vleesch) 48, grondstoffen (meest katoen, wol, hout) 38, fabrikaten bijna 11 °/« aan, onder de uitvoerartikelen daarentegen grondstoffen en kolen 22, fabrikaten (meest katoenen en wollen garens en stoffen, ijzerwaren en machines) 78 o/0. De voornaamste oorzaken van den grooten omvang des Britschen handels zijn niet moeilijk te vinden; slechts eene enkele zal hier afzonderlijk worden vermeld: het bezit van reusachtige koloniën. Niet vergeten mag worden, dat het het eerste land der Aarde is voor de kolen- zoowel als voor de ijzerproductie, voor metaalindustrie zoowel als voor katoenverwerking en dat daarbij de andere takken der fabrieksnijverheid sterk bloeien.

Waar de oevers van de Theems zich een weinig verheffen, waar nu de Tower en de St.-Paulskerk staan, werden de eerste grondslagen van Londen gelegd. Tot hier dringt de werking der getijden in de breede en diepe rivier op, en de hiei gelegen stad werd èn door den gunstigen vorm der monding èn door de ligging in de naaste nabijheid van het vastland zoowel als door de vruchtbaarheid van het Theemsgebied, de uitmuntende bevaarbaarheid der rivier en de gemakkelijke verkeerswegen naar alle zijden, de hoofdstad van het hier reeds vroeg dichtbevolkte gebied. Ook de ligging ten opzichte van het buitenland is zeer gunstig. Londen toch is eene gemakkelijk genaakbare, veilige binnenhaven aan de Noordzee tegenover het Rijnmondgebied, dichtbij het Kanaal. En toen Londen eenmaal de grootste handelsstad van Engeland was geworden, in den tijd, toen de ZO. vlakte het nog in alle opzichten won van het westelijke bergland, had het, geholpen door de onovertroffen gunstige ligging van Groot-Brittannië voor den modernen wereldhandel, alle kansen de grootste handelsstad der Aarde, de beheerscheres der oceanen te worden.'Evenwel Bristol en Liverpool, niet hunne rechtstreeks naar den oceaan gekeerde havens, zouden Londen naar de kroon kunnen steken, daar de ligging van deze twee in vele opzichten tegenwoordig gunstiger is dan die van Londen. Werkelijk is Liverpool dan ook in den uitvoer tegenwoordig de meerdere; wat de geheele handelsbeweging betreft, moet Liverpool echter nog altijd voor Londen onderdoen. De hulpmiddelen, waarover Londen (4.5 mill. i.) nog altijd beschikt