is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woord ig het uitgangspunt van den spoorweg, die de Grampians van het Z. naar het N. doorsnijdt. Wiek is in den tijd van de haringvangst eene levendige plaats.

Ierland wordt nog ten deele bewoond door in aantal atnemende Kelten; het grondbezit is grootendeels in handen van Engelsche heeren, die de opbrengst hunner landerijen buiten Ierland verteren. Daarbij komen nog voortdurende ontevredenheid en sterke emigratie naar Amerika, zoodat het groene Erin in aantal inwoners achteruitgaat. Belfast (350000 i.) is eene fabrieks- en handelsstad. Dublin (370000 i.), de hoofdstad, ligt op de oostkust tegenover Liverpool; Kingstown is de havenstad. Cork had vroeger meer uitvoer van vleesch, vee en boter dan nu. De uitvoer van varkens en varkensvleesch uit Limerick aan de Shannonmonding is nog al van beteekenis, maar de stad had bij het begin dezer eeuw reeds evenveel inwoners als tegenwoordig. Galway heeft nog eenigen handel op Amerika. Het binnenland van Ierland is voor de ontwikkeling der kleine stadjes tot groote steden al zeer weinig geschikt.

Groot-Brittan 11 ië is eene constitutioneele monarchie, welker grondwettelijke vrijheden en rechten hare ontwikkelingsgeschiedenis reeds begonnen met de Magna (.harta (1^15)■

C. NOORD- EN OOST EUROPA.

§ 13. Denemarken. (Verg. § 44 ie Lkr.). Gr.: 5000 KMgrooter dan Nederland, lnw.: 2.4 mill. Dat Denemarkens gunstige ligging tusschen Noord- en Oostzee zich niet 111 volkkracht kon doen gelden en dat zich aan de Sont meer eene belangrijke handelsstad dan een machtige handelsstaal heelt ontwikkeld, moet voor een goed deel worden toegeschreven aan de kleinheid van Denemarken. Het zijn toch eigenlijk slechts de eilanden van den Deenschen archipel, die den staat vormen. Jutland is voor een groot deel weinig vruchtbaar; de landrug (tot 170 M.), die er door heen loopt, heeft eikenbosschen, boekweit-, haver- en roggevelden, doch naar het W. wordt de bodem steeds zandiger; de westkust met hare duinen en hare banken, de „ijzeren kust", met de „Jammerbocht" 111 het N., bos, Leerb. /.. en V., 4e druk. 11