is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op het eiland Gotland ligt Vishy (Wisby), dat in de middeleeuwen een' tijdlang eene markt was voor liet vervoer van waren, van uit Azië door Rusland heen naar Nowgorod aangevoerd .

§ 15. Rusland. Ur.: ruim half Europa. Inw.: 20.5 X Nederl. Rusland is het meest continentale oosten van Europa. Het is bijna geheel eene laagvlakte, die slechts door weinig hooge ruggen (N o o r d r u s s i s c h e r u g, Wal d a i hoog t e, W e s trussische rug, Baltische hoogten, Centrale of Duna Donsche rug, Zuidrussische rug, Wolgabergoever) wordt afgebroken. In t N\\ bereikt ook het F i n s c h e Rots- en M e r e 111 a n d geene groote hoogte. De Oeral (Woeste-, Ertsrijke, Woudrijke Oeral) op den oostkant is wel een lang, maar geenszins een hoog gebergte; hoogste top de Töl l-pos 1660 M. Alleen in 't Z., tusschen Zwarte en Kaspische zee, verheft zich een echt hooggebergte, de Kaukasus, welks hoogste toppen, Elbroes en Kasbek, tot meer dan 5000 M. stijgen. In t ZO., ten N. van de Kaspische zee, daalt de bodem tot beneden den spiegel des oceaans. Hier strekken zich de Kaspische gras-, zand- en zoutsteppen uit, liet overgangsgebied tot de Aziatische steppen. De Kaspische-zeespiegel ligt 26 M. lager dan het niveau der Middellandsche zee.

Rusland grenst wel aan vier zeeën, maar ééne daarvan is een groot zoutwatermeer, twee zijn binnenzeeën en de derde is de afgelegen Noordelijke IJszee met haar ongunstig klimaat. De lange winters en de dus lang door het ijs gesloten havens deelt de Oostzee nog eenigermate met de Witte zee.

Rusland is een groot land: liet beslaat meer dan de helft van geheel Europa, maar hoezeer ook het N. van het Z. in klimaat en voortbrengselen verschilt, de oostelijke ligging drukt overal één stempel op, dien van een streng vastlandsklimaat met lange, koude winters. De groote afstanden bemoeilijken het verkeer der afzonderlijke deelen onderling en deden het geheel, tot den tijd der spoorwegen, deelen in ééne algemeent eigenschap, die van afzondering.

Rusland is de naaste buur van Azië en kan van dien kam