is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PANORAMA VAN NAPELS (Zie nevenstaande plaaO.

Het Apennijnsch schiereiland en de bijgelegen eilanden zijn rijk aan allerlei bewijzen van vulkanische werkzaamheid. IX* l'tna ('3310 M.) is een van de grootste en werkzaamste vulkanen der Oude Wereld. Tusschen het <md vulkanische eiland 1'antellaria en Sicilië (Terrible bank) bouwde zich iu 1831 een vulkaan op, die evenwel spoedig reeds «eer door den golfslag werd vernield. De l.iparische eilanden zijn alle vulkanisch. Het gebied der zoogenaamde Sub-Apennijnen is zeer rijk aan oudere en jongere vormingen van vulkanischen aard. Zoo de oude vulkaan M. Amiata, die uit trachiet bestaat, de oude kratenneren Lago di Bolseno en L. di Bracciano, de bergen van Albano, de l'hlcgrcesche velden ten W. van Napels, liet eiland Ischia met de uitgedoofde Epomeo, en de bij iedereen bekende Vesuvius (1280 M.) Deze algemeene bekendheid heeft de berg niet alleen aan zijne nog voortdurende werkzaamheid te danken, maar het meest nog wellicht aan de uitbarsting in 70 n. C., toen Herculaneum en l'ouipeji door lava (meest slijk, d. w. z. vulkanische asch en zand, vermengd met het water van plasregens) werden bedolven. Sedert de opgravingen, successievelijk in 1710 en 174S begonnen, is niets beter geschikt ons eene voorstelling van eene Romeinsche stad bij het begin onzer jaartelling te geven dan deze nu grootendeels ontgraven oudheden.

De Vesuvius is een samengestelde vulkaan. Een kraagvormige berg, d" Somma, overblijfsel van een ouden, ten deele vernielden vulkaan, omgeeft aan de noordzijde den jongeren Vesuvius, die zich in den ouden krater heeft opgebouwd. Uit den Vesuvius stijgt op de plaat eene rookzuil op, die bewijst, dat de berg tijdens de photographische opneming niet geheel rustig was. Tusschen de Somma en den Vesuvius ligt liet sikkelvormige hooge dal, Atrio del Cavallo, waarvan men zich de aanwezigheid gemakkelijk kan denken. Op de berghelling vertoonen zich flauw zichtbaar vele huizengroepen: de stadjes l'ortici en Resina en verder weg Torre del Greco, terwijl buiten het kader liet grootendeels ontgraven l'oinpeji valt en men zich onder de huizengroepen van Resina liet dieper bedolven en daarom meest onderaardsch nu als in holen gelegen Herculaneum kan denken. Naar links verheffen zich in de verte, achter de Somma-helling, de vóórketenen van de Apennijnen.

De photo is van het westen uit genomen , van eene sterk begroeide berghelling, waar zich eene pinie verheft, de voor Zuid-ltalië zoo karakteristieke naaldboomsoort, waarmee men naar haar vorm dikwijls de rookzuil van den Vesuvius vergelijkt. (Die overeenkomst zou op de plaat meer in het oog vallen, wanneer een sterkere wind het boveneinde der rookzuil meer in horizontale richting had omgebogen). Tusschen den berg en den voorgrond de blauwe golf van Napels, waarin een smal schiereiland met het middeleeuwsche Castello dell'Ovo. Verder langs de kust en tegen de helling opgebouwd strekt zich liet schoone Napels uit. Op eene hoogte van vulkanischen tufsteen troont het kasteel S. Elino.