is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steden. Catania (130000 i.), de derde stad, is op lava gebouwd.

De bevolking van liet schaars bewoonde eiland Sardinië trok zich, uit vrees voor herhaalde aanvallen van \crschillendi zijden, eeuwenlang in het bergachtige binnenland terug. Zijne grootste rijkdommen zijn zijne metalen: ijzer, lood en zink. Bekend zijn de zinkmijnen van Iglesias. Hoofdstad is Gagliari.

Rondom Sicilië liggen de Liparische eilanden (o. a. Stroniboli), de Egadische eilanden en de dichtbevolkte, aan Engeland behoorende Maltagroep, met de uitmuntende haven La Valetta.

Italië is eene constitutioneele monarchie.

§ 18. De staten van het Balkanschiereiland. 1 let

Balkanschiereiland keert als 't ware den rug naar het W., het aangezicht naar het O. Naar de zijde van Azië toch keert het zijne schiereilanden, naar dien kant liggen de eilanden van den Griekschen archipel verspreid, die eene soort van brug naar Klein-Azië vormen, en op twee plaatsen (Bosporus en Hellespont) scheidt slechts eene smalle straat de beide werelddeelen. Herhaaldelijk stond dan ook dit schiereiland met Azië in betrekking. Zoodra toch een Aziatisch heerscher zijne blikken naar het W. wendde, ontmoette hij Thracië en Hellas, en omgekeerd ging van een Macedonisch vorst het denkbeeld uit 0111 het Oosten met het Westen te vereenigen. De Aziatische Osmanen kwamen naar Europa over en bleven tot 1870 het „verdeel en heersch" op het schiereiland toepassen. Zoo zijn deze landen in vele opzichten Aziatisch gebleven, wat nog bevorderd werd door het lang uitblijven van spoorwegen. Nu echter Konstanti nopel en Saloniki bij Belgrado met het Europeesche spoorwegnet zijn verbonden, is eene nieuwe periode in de ontwikkelingsgeschiedenis der Balkanlanden geopend, en zal het zeker niet lang meer duren, dat ook Griekenland bij het Europeesche spoorwegnet zal worden aangesloten.

De westhelft des schiereilands is een gebied van Karstgebergten, d. z. kalksteen gebergten met verdwijnende rivieren, meren en moerassen met tijdelijke afstrooming, gesloten dalen