is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar is verder het hoogland Pamir, de Tién-sjan, ten N. waarvan een veel lager naar het W. hellend vlak, op hetwelk zich ZO. N\V. loopende ketenen verheffen. Dit lagere deel, Dzjoengarije, was te allen tijde een doortochtsland, het gebied waarlangs Centraalaziatische stammen naar het W. trokken. Ten N. van Dzjoengarije volgt de ertsrijke Altaï, het Sajanisch gebergte en ten O. van het diepe Baikalmeer het ertsrijke hoogland van Trans-Bai kal ie met het Jablonoi gebergte. Naar het NO. zet zich het Stanovoi gebergte voort. Het binnendeel van het Achteraziatische hoogland bestaat uit een kleiner zuidelijk en een grooter noordelijk deel. Het zuidelijke, het hoogste, is het hoogste hoogland op Aarde, het hoogland van Tibet, dat in het westelijke deel hoogvlakten van 4000, ja van 5000 M. bezit. De noordrand van het Tibetaansche hoogland wordt gevormd door den Kwen-Lu n, een gebergte met zeer groote kamhoogte, in 't W. van misschien wel 6000 M., waarboven de hoogste toppen nog ongeveer 1000 M. zich verheffen. Het noordelijke deel van het Centraalaziatisch hoogland is het veel lagere zoogenaamde Han-Hai (tot 600 M.), eigenlijk weinig meer dan een betrekkelijk laag voorterras van het reusachtige Tibetaansche hoogland. Het bestaat uit een kleiner westelijk deel, het Tarimbekken, en een grooter oostelijk gedeelte, de Go bi of Sjamo. Het Tarimbekken heeft zeer hooge randen: in 't W. het Pamirhoogland, even hoog als Tibet, in 't Z. de Kwen-Lun, in 't N. de Tién-sjan. Waar door deze twee vlakke bekkens geene stepperivieren stroomen, is de bodem steppe of zelfs woestijn. Op den oostrand der Gobi verheft zich het niet zeer hooge Chingan-gebergte.

Naar het N. daalt het Achteraziatische hoogland trapsgewijze naar de zijde der Siberische laagvlakte af. Deze laatste, dienaar het O. in een heuvelland overgaat en ten O. van de Lena door een niet zeer hoog bergland wordt opgevolgd, neemt van het O. naar het W. sterk in breedte toe, tot zij bij den Oeral eindigt. Eene slechts 300 M. hooge waterscheiding tusschen het gebied van den Ob en dat der stepperivieren scheidt deze laagvlakte ternauwernood van de laagvlakte van Turkesian of Toeran,