is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(in het Lob-nor), de Ili (in het Balkasj meer), de mimend (in een moeras) na kortoren of lanceren loop in een zoutwatermeer of -moeras doet eindigen. Slechts op de gebergten komen hier eigenlijke bosschen voor.

Van het Centraalaziatische hoogland stroomen naar het N., O. en Z. groote rivieren. Naar het N. de Siberische stroomen Ob (met den Irtysj), Jenisséi en Lena, die in de Noordelijke IJszee uitmonden en dus weinig voor het verkeer beteekenen. Het belangrijkst is in dit opzicht nog de C) b, omdat hij het verst van de koudste deelen van Siberië verwijderd is en daarbij grootendeels door laagland stroomt. Voor het verkeer op den Am oer is het jammer, dat het kustgebergte den mond eenige graden naar het N. en naar de ondiepe Tatarensont verschuift. Van de Chineesche tweelingstroomen Hoang-ho en Jangtse-kiang rechtvaardigt de eerste, door zijne verwoestende overstroomingen, den bijnaam van het „ongeluk van China". De tweede is veel beter bevaarbaar, wat kan blijken uit de vele steden, die er aan liggen. De Achterindische rivieren, de Kambodsja of Me-khong, de Saloeën en de Irawadi, zijn in haren bovenloop nog slechts onvolkomen bekend. De dalen en de delta's dezer stroomen zijn zeer vruchtbaar. Zuid-Azië heeft de tweelingstroomen Ganges en Brahmapoetra (in zijn' bovenloop Sang-po), van welke de eerste door een dichtbevolkt laagland stroomt; ze vormen samen ééne groote delta. De Indus ontvangt, evenals de beide vorige, zijn water van den Himalaja. De tweelingstroomen Euphraat en Tigris vereenigen zich tot Sjat-el-Arab.

§ 21. Klimaat. Azië ligt in verschillende klimaatstreken. De zuidkust van Arabië, Voor- en Achter-Indië, ZO.-Azië tot ver buiten den keerkringsgordel, zelfs tot in Mantsjoerije, en de Indische archipel behooren tot het moesongebied, waar een regenwind van de zeezijde gedurende het halfjaar van den hoogsten, een droge wind uit tegengestelden hoek in het halfjaar van den laagsten zonnestand waait.

De kuststreken van Klein-Azië en Syrië alsook de westelijke en noordelijke randgebergten van Iran en Nedsjed in Arabië hebben winterregens. Het grootste deel van Arabië, Meso-