is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

potamië, Perzië, beneden-Indusgebied, Turkestan, Tibet en Tarimbekken zijn arm aan regen. Noord-Azië ontvangt regen (of sneeuw), hoewel niet rijkelijk, in alle jaargetijden. Een groot deel van Aziës centrale deelen heeft, door den geringen invloed, dien de zee op het klimaat kan uitoefenen, en door de hooge ligging, ver uiteenliggende zomer- en watertemperaturen. Ten O. van den Jenisséi ligt het gebied der zeer strenge winters, zelfs van 50° en nog lager. Daarnaast staan betrekkelijk hooge zomertemperaturen.

§ 22. Bevolking. (Zie § 55 i« Lkr.)

§ 23. Het Chineesche rijk. (Vergel. § 57 i<= Lkr.). Het Chineesche rijk beslaat het Achteraziatische hoogland behalve den buitenrand der randgebergten, het Chineesche bergland, de Chineesche laagvlakte, een deel van Mantsjoerije en het eiland Hai-nan.

Het dichtbevolkte eigenlijke China (320 mill. i., d. i. Vs van de bevolking der geheele Aarde) is in de allereerste plaats een landbouwgebied (rijst, thee, katoen, ooft, suiker); voor het bruikbaar maken van den bodem door bevloeiing of door waterafvoer hebben de Chineezen zeer veel gedaan. Rivieren en kanalen alsook landwegen worden druk gebruikt. De handwerksnijverheid levert porselein, zijden stoffen, lakwerk, snijwerk, papier. De afgeslotenheid van het door steppen, woestijnen en hooge gebergten omgeven land, dat door den Grooten Muur (nu binnen de grenzen gelegen en in verval) en het geslotenhouden der havens de gemeenschap met de buitenwereld nog meer beperkte, heeft bij den Chinees geene geringe mate van zelfgenoegzaamheid en gehechtheid aan oude gewoonten ontwikkeld. Sedert de dichte bevolking tot emigratie dwong, zijn de voor landbouw meest geschikte deelen van Mantsjoerije, Mongolië, Oost-Turkestan en Tibet reeds grootendeels door Chineezen gekoloniseerd. Van den rijkdom aan delfstoffen, vooral van de groote kolenbeddingen, wordt nog slechts weinig geprofiteerd. Duizenden Chineezen zijn reeds als koelies naar den Indischen archipel, Achter-lndië, Australië en Amerika vertrokken, en overal kenmerken zij zich in het buitenland door werkzaamheid, zuinigheid en sluwheid, Daar