Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de landbouwstreek, in de mijnstreken (waar Barnaul en Nertsjinsk middelpunten voor het mijnwezen zijn) en langs de rivieren. De vele ballingen belemmerden Ht ontwikkeling der vrije kolonisten, maar de laatsten zijn in den jongsten tijd in aantal zeer toegenomen. De verovering van Siberië door de Kussen had oorspronkelijk plaats 0111 den rijkdom aan pelsdieren. De jaarlijksche opbrengst aan pelzen neemt evenwel af. Vele der steden zijn uit de stations der pelsjagers ontstaan. Siberië begint reeds boter en koren uit te voeren en de uitvoer van deze en andere artikelen zal ongetwijfeld nog aanzienlijk toenemen. De bekende groote Siberische handelsweg, waarlangs sinds de opening van het Sueskanaal op verre na niet zooveel thee meer wordt vervoerd, loopt van Kiachta (vergel. China § 23) over 1 rkoetsk, Tonisk en O m sk naar J ekater i 11 en bu rg en verder naar Niezjnii-Nowgorod. Irkoetsk is nog altijd eene belangrijke theemarkt, de belangrijkste van Siberië.

Russisch Gen traal-Azië omvat geheel West-Turkestan buiten de nog aan den khan van Khiwa en den emier van Boekhara als Russische vazallen gebleven landstreken in het Amoergebied, en bovendien de Transkaspische provincie, 't Is een steppegebied, waar alleen langs de rivieren, welker water hier meer voor bevloeiing der bouwlanden dan voor de scheepvaart dient, aan landbouw wordt gedaan. Uit sommige rivieren, 0. a. uit den Zarafsjan, waaraan in eene bevloeiingsoase de stad Boekhara ligt, wordt zoo veel water afgetapt, dat ze de hoofdrivier niet meer kunnen bereiken. De Transkaspische spoorweg, die over Samarkand over Kokan naar Andidsjan en naar^Tasjkent loopt, heeft wel in de eerste plaats eene strategische beteekenis, maar werkt tevens krachtig mede om den Russischen invloed te verbreiden. Turkestan kweekt tegenwoordig reeds katoen voor de Russische fabrieken. De machtigste der hier rondzwervende stammen zijn de in 't N. wonende Kirgiezen, nomaden, die zich aan een gezeten leven nog maar niet kunnen gewennen. De grootste stad in Russisch Turkestan is Tasjkent (156000 i.).

§ 28. Britsch Azië. Behalve de reeds vermelde bezittingen Aden en Cyprus, heeft Engeland nog bijna geheel Voorbos, Lcerb. L. en V., 4e druk. '4

Sluiten