is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Engeland bezit het eilandje Laboean bij de noordkust van Börnco. Noordelijk Börneo bestaat uit: het gebied der NoordBórneo-Coinpagnie, het sultanaat Broenei en Serawak, het laatste het gebied van Radjah Brooke; alle drie staan onder Engelsch beschermheerschap. Het overige staat, met westelijk Nieuw-Guinea tot 1410 OL. v. Gr., meer of minder rechtstreeks onder Nederlandsch gezag, uitgezonderd sommige deelen van Soematra's binnenlanden, die nog onafhankelijk zijn. Men onderscheidt landen onder ons rechtstreeksch bestuur, leenroerige landen en bondgenootschappelijke landen.

§ 35. Bestuur van N. Indië. De Koningin van Nederland heeft het opperbestuur van Nederlandsch Indië; zij wordt er vertegenwoordigd door een' Gouverneur-Generaal, bijgestaan door den Raad van Indië. De Minister van Koloniën is namens de Koningin belast met het toezicht, maar de reglementen op het beleid der regeering en de begrooting worden bij eene wet vastgesteld.

In geheel Nederlandsch Indië rust het burgerlijk bestuur op het beginsel, de inlandsche bevolking zooveel mogelijk te laten onder de onmiddellijke leiding harer eigen hoofden, die van regeeringswege worden aangesteld of erkend. Het hoofdbestuur is aan Europeesche beambten opgedragen, maar de overheidspersonen van minderen rang worden gekozen uit de aanzienlijke inboorlingen. De afzonderlijke landschappen of gewesten, waarin Nederlandsch Indië is verdeeld, worden beheerd door Europeesche ambtenaren, den titel voerende van gouverneur, resident of assistent-resident. Elke residentie op Java (Batavia, Madoera en de Vorstenlanden uitgezonderd) bestaat uit één of meer regentschappen, wier hoofden, regenten genaamd, inlanders zijn en meestal van hoogadellijke, soms van vorstelijke afkomst. De regenten zijn de schakel, die het Europeesche bestuur met het inlandsche verbindt; zij oefenen het onmiddellijke bestuur uit over de inlandsche bevolking in hun gewest. De regentschappen zijn verdeeld in districten, wier hoofden den titel van wedono of deinang voeren. Ieder dorp of dessa heeft een hoofd, dat door de bevolking uit de aanzienlijkste ingezetenen gekozen wordt. De