is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kampongs of wijken, waaruil eene negorij of hoofdplaats bestaat, hebben mede een eigen hoofd.

§ 36. Staatkundige verdeeling. Nederlandsch lndie wordt tegenwoordig staatkundig verdeeld in:

het gouvernement van Soematras Westkust (residentiën Tapanoeli, Padangsche Beneden land en en Padangsche Bovenlanden); de residentie Bengkoelen; „ „ Lampöngsche Districten; „ „ Palèmbang;

„ Oostkust van Soeniatra; het gouvernement Noordkust van Soeniatra

of Atjeh en Onderhoorigheden; de residentie Riou en Onderhoorigheden (waaronder ook Indragiri op Soeniatra); de residentie Bangka en Onderhoorigheden ; de assistent-residentie Billiton (Blitoeng) de residentie Westerafdeeling van Börneo Zuider- en Oosterafdeeling van Börneo;

Celébes en \

Soeniatra met omliggende eilanden.

Börneo met omliggende eilanden.

Celébes met omliggende eilanden, de Molukken, Nieuw-Guinea, de Zuid-

! ooster- en de Zuidwester

eilanden en de Kleine Soenda-eilanden.

het gouvernement van

Onderhoorigheden; de residentie Menado; „ « Ternate; „ „ Ambon; » Timor;

„ Bali en Lombok.

Java met omliggende eilanden wordt verdeeld in de volgende residentiën; Bantam (Bantèn), Batavia, Tjirëbon, de Preanger regentschappen, Pekalongan, Samarang, Banjoemas, Kêdoe, Djokjokarta, Soerakarta (de beide laatste zijn de „Vorstenlanden ), Rembang, Soerabaja, Madioen, Kediri, Pasoeroean, Besoeki en Madoera.

§ 37. Stelsels. Handelmaatschappij. Volgens de adat (= aloud gebruik) is op Java de vorst eigenaar van den grond, dien hij tegen een zeker aandeel in de opbrengst aan zijne onderdanen ten gebruike afstaat. Onder de O. 1. Compagnie,