is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tabakscultuur, die zich naar liet maar vooral naar liet /. steeds uitbreidt. In de laatste jaren beliep de tabaksproductie hier jaarlijks cetie waarde van ruim 50 mill. gulden. I en N. van Deli, in l.angkat, wordt petroleum gevonden.

|)e Boekit Barisan belemmert in sterke mate het verkeer tusschen de oost- en de westkust. Lnkele passen, als voor den weg van Bengkoelen naar Palèmbang, die van l'adang naar Solok, die door de ..Kloof" van l'adang over l'adang I'andjang naar de I'adangsche Bovenlanden, voeren over 't gebergte. De laatste is 1111 gróotendeels vervangen door een spoorweg van de Fnimahaven in de Koninginnebaai naar l'adang I'andjang, waar hij zich splitst in een' tak naar het Ombilienkolenveld en eenen naar Fort de Koek. Ook verder noordelijk vindt men eenige wegen over 't gebergte.

Het bergland levert tot dusver bijna geen andere deltstotfen dan goud in de I'adangsche Bovenlanden en kolen in liet Ombilien-kolenveld; bovendien petroleum. Op de verweerde vulkanische gesteenten der I'adangsche Bovenlanden wordt veel koffie gekweekt; ook in de Bovenlanden van Palèmbang begint de teelt der koffie van belaag te worden. I let noorden zoowel als het zuiden des eilands levert veel peper.

De beide hoofdvolken van Soeniatra zijn de (Mohainmedaanschc) eigenlijke Maleiers en de (heidensche) Bataks. De eersten hebben zich van uit tic I'adangsche Bovenlanden niet alleen over Soeniatra, maar als kolonisten ook over de kusten van andere eilanden des Archipels verspreid. In de meeste streken hebben zij de Hindoe-beschaving aangenomen; enkele stammen, als aan den bovenloop van de Gadis (Loeboes), in de wouden tusschen de beneden-Moesi en de Palang (Koeboes), zijn zeer onbeschaafd gebleven. De Bataks bewonen liet hoogland van Toba en hebben nog veel oorspronkelijks behouden, o. a. het eten van nienschenvleesch, wat evenwel nog slechts in enkele gevallen voorkomt.

Hoewel de cijfers voor het aantal inwoners en de oppervlakte nog altijd zeer onzeker zijn, mag toch als zeker worden aangenomen, dat de oostelijke woudvlakten het schraalst bevolkt zijn en dat nergens op Soeniatra de bevolking dichter is dan