is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tabakscultuur, die zich naar het N., niaar vooral naar het Z. steeds uitbreidt. In de laatste jaren beliep de tabaksproductie é hier jaarlijks eene waarde van ruim 30 mill. gulden. Ten N. van Deli, in Langkat, wordt petroleum gevonden.

De Boekit Barisan belemmert in sterke mate het verkeer tusschen de oost- en de westkust. Enkele passen, als voor den weg van Bengkoelen naar Palèmbang, die van Padang naar Solok, die door de „Kloof" van Padang over Padang Pandjang naar de Padangsche Bovenlanden, voeren over 't gebergte. De laatste is nu grootendeels vervangen door een' spoorweg van de Emmahaven in de Koninginnebaai naar l'adang Pandjang, waar hij zich splitst in een' tak naar het Ombilienkolenveld en eenen naar Fort de Koek. Ook verder noordelijk vindt men eenige wegen over 't gebergte.

Het bergland levert tot dusver bijna geen andere delfstoffen dan goud in de Padangsche Bovenlanden en kolen in het Ombilien-kolenveld; bovendien petroleum. Op de verweerde vulkanische gesteenten der Padangsche Bovenlanden wordt veel koffie gekweekt; ook in de Bovenlanden van Palèmbang begint de teelt der koffie van belang te worden. Het noorden zoowel als het zuiden des eilands levert veel peper.

De beide hoofdvolken van Soeniatra zijn de (Mohanimedaansche) eigenlijke Maleiers en de (heidensche) Bataks. De eersten hebben zich van uit de Padangsche Bovenlanden niet alleen over Soeniatra, maar als kolonisten ook over de kusten van andere eilanden des Archipels verspreid. In de meeste streken hebben zij de Hindoe-beschaving aangenomen; enkele stammen, als aan den bovenloop van de Gadis (Loeboes), in de wouden tusschen de beneden-Moesi en de Lalang (Koeboes), zijn zeer onbeschaafd gebleven. De Bataks bewonen het hoogland van Toba en hebben nog veel oorspronkelijks behouden, o. a. het eten van inenschenvleesch, wat evenwel nog slechts in enkele gevallen voorkomt.

Hoewel de cijfers voor het aantal inwoners en de oppervlakte nog altijd zeer onzeker zijn, mag toch als zeker worden aangenomen, dat de oostelijke woudvlakten het schraalst bevolkt zijn en dat nergens op Soematra de bevolking dichter is dan