is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de Padangsche Bovenlanden (40? per KM'-), waarop volgen de Benedenlanden (met 20? per KM2).

De binnenlanden van Soematra zijn in liet N. en het midden ten deele onafhankelijk; in Atjeh is nog slechts een gedeelte bezet, terwijl de Gajoe- en Alaslanden met een deel der Bataklanden onafhankelijk zijn.

De dikwijls moerassige vlakten op de westkust zijn niet groot en meestal minder geschikt voor de ontwikkeling van groote steden. Op de westkust van Atjeh ligt de peperhaven Melaboeh. Op die van 't gouvernement Soematra's Westkust liggen de stadjes Singkel, Siboga en Natal (het laatste met uitvoer van kamfer); verder Padang (30000 i.), de grootste stad op deze kust, de zetel van den gouverneur, tevens resident der Benedenlanden, eene markt voor koffie en goud, met opene reede, waarom dan ook de spoorwegverbinding met het binnenland van de Emniahaven uitgaat; eindelijk Bengkoelen, eveneens met eene opene reede.

In het westelijk hoogland: Padang Sidempoean, de zetel van den resident van Tapanoeli; Fort de Koek, die van den resident der Padangsche Bovenlanden, het eindpunt, van den eenen spoorwegtak; die van den tweeden, welke het Ombilienveld doorsnijdt, is Solok; het punt van splitsing is Padang Pandjang.

In de oosthelft Tëloek Bëtoeng aan de Lampongbaai, de hoofdplaats van de Lampongsche districten; Palèmbang (53000 i.), de zetel van den resident van Palèmbang, de volkrijkste stad des eilands, met veel inlandsche nijverheid en levendig verkeer (aanvoer van rijst, rotting, harsen, gëtah përtsja, koffie, peper; invoer van katoenen stoffen, zout, ijzer- en koperwaren); de bevolking bewoont in eene opvolging van kampongs de beide oevers der rivier en huist voor een deel op vlotten en is grootendeels van Javaanschen oorsprong. In de Palèmbangsche Bovenlanden liggen de standplaatsen van een' assistent-resident: Tebing Tinggi, Lahat (beide aan den weg Bengkoelen-Palèmbang) en Moeara Doea. Bij Moeara Enim wordt petroleum gewonnen. Djanibi is de zetel van een afhankelijk sultan. Indragiri is een vazalgebied van den sultan van Lingga en behoort

Bos, Leerb. L. en V., 4e druk. 15