is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bengawan stroomt Hier ligt de stad Soerakarta (iog ooo i.), de zetel van den Soesoehoenan en van den Nederlandschen resident. Een fort bestrijkt den Kraton van den Soesoehoenan. Suiker, indigo en tabak zijn in deze vlakte de voornaamste producten. De grenzen der oostelijke residentiën loopen meestal over de alleenstaande vulkanen. Op de grens van Soerakarta en Madioen verheft zich de Lawoe (3250 M.), op die van Madioen en Kediri de Wil is (2550 M.). Tusschen deze beide ligt de vrij dorre vlakte van Madioen, met gelijknamige hoofdstad der residentie.

Ten O. van den Willis ligt de vlakte van Kediri, waardoor de van boven Malang gekomen Kali Brantas stroomt, zich om eene straks nader te bespreken vulkanengroep heen slingerende, daarna zich noordoostwaarts wendende, om bij Modjoke rto hare snelgroeiende, vruchtbare, dichtbevolkte delta te beginnen. De noordelijke tak der rivier, de Kali Mas, stroomt door de stad Soerabaja en helpt door zijne slib, evenals de Solorivier deed, het Nauw en den Trechter verzanden, waardoor de handel van Soerabaja zou worden bedreigd. De Solo heeft men reeds langs een kanaal noordwaarts bij Sidajoe in de Java zee geleid. De Kali Brantas wordt tusschen Kediri en Soerabaja druk bevaren. De vlakte van Kediri verbouwt tabak, bij Blitar, dat spoorwegverbinding over Kediri met Kerto-sono heeft, waar de lijn aan den spoorweg Soerakarta aansluit; verder koffie, suiker en indigo. De residentiehoofdstad Kediri heeft drukke markten. Beneden Kerto-sono ligt Modjokèrto, ten NO van de ruinen van Modjopahit, de hoofdstad van het machtige Oostjavaansche rijk in den Hindoe-tijd. In de delta splitst zich de spoorweg bij Sidoardjo in een' tak naar Soerabaja en eeneti over Pasoeroean naar Probolinggo. De stad Soerabaja (149000 i.), de grootste stad van Java, met eene drukke haven en eene vrij levendige inheemsche nijverheid, scheepsbouw en machine-industrie; ligt op beide oevers van de Kali-Mas. Zij telt ongeveer 7000 Europeesche inwoners, die meest in de mooie wijk Simpang ten Z. van de oude benedenstad wonen. Grisee heeft een druk handelsverkeer met Soerabaja. Pasoeroean (24800 i.) heeft koffie-pakhuizen en sui-