is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s 57- "et laagland en de rivieren van Z.-Anierika.

Dit laagland bestaat uit drie hekkens, die onderling door ruggen worden gescheiden, evenwel niet altijd zoo, dat de waterscheiding absoluut is. Met eerste bekken is dat van den waterrijken Orinoco, die langs den noordrand van het Guyana-bergland stroomt. De Cassiquiare zendt haar water naar den Orinoco zoowel als naar den Rio Negro (bifurcatie). De Llano's van de Orinoco-vlakte zijn groote grassteppen met slechts weinig boonien, die evenwel in de laatste jaren in aantal toenemen.

Het gebied van den waterrijken Amazonenstroom is ruim zoo groot als Europeesch Rusland. Als Marannon in deAndes ontsprongen, bereikt hij reeds na de Pongo (= poort) de Manseriche (170 M.) de vlakte. De reusachtige stroom heeft weinig verval; sedert eenige jaren wordt hij dan ook tot Peru door stoombooten bevaren. Onder de bijrivieren zijn vele, die de lengte van reusachtige zelfstandige stroomen bezitten. De Rio Negro (= zwarte rivier, omdat hij door dichte wouden stroomt) is de grootste linker, de M ad ei ra (= woudstroom) de grootste rechter bijrivier. De Selva's (= wouden) langs de rivieren van het Amazonasgebied hebben nergens hunne wedergade, of het moest zijn in westelijk Insulinde. Planten, tot geheel verschillende familiën behoorende, zooals in de tropische wouden meestal het geval is, wassen hier naast, door en op elkander. Lianen omslingeren de stammen en takken en maken het den grijpstaartigen apen gemakkelijk van den eenen boom in den anderen te komen. Orchideeën met prachtige bloemen hangen aan reusachtige boomtakken. Boomvarens en palmen, in velerlei vorm, wedijveren met elkaar in sierlijkheid. Wie zich een pad wil banen door zulk een woud, moet zijn' weg kappen. (Vergel. pag. [101].)

De vlakten van den Rio de la Plata en van Patagonië strekken zich tot aan straat Magelhaens uit. In 't N., in de Pampa's (= vlakten), wisselen uitgestrekte grasvlakten, die 1111 groote runderkudden tot woonplaats dienen, af met zoutrijke en woeste gebieden, de Salinas. Naar 't Z. worden de vlakten steeds meer rotsachtig en armer aan planten, en in Patagonië