is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet een zeer krachtigen stroom hebben, in het mondingsgebied naar het W. ombuigen. De kustlijn schuift zoodoende noordwaarts op, en in het land wijzen nog zand- en schelpritsen de vroegere kustlijnen aan. Mangrove's bevorderen de aanslibbing. 1 let voorafgaande ziet op de drie aan Engeland, Nederland en Frankrijk behoorende Guyana's. I)e geheele westhelft van het door Orinoco, Cassiquiare, Rio Negro en Amazonas ter eener, door den oceaan ter anderer zijde omsloten Guyana behoort evenwel aan Venezuela, de zuidhelft aan Brazilië. Allerlei grensgeschillen onder genoemde mogendheden, waarin ten deele wegens onvoldoende bekendheid van het terrein nog niet kan worden beslist, wachten nog op eene oplossing.

De hoofdstad van Engelsch Guyana is Georgetown, die van Fransch Guyana, een verbanningsoord, isCayenne. Tusschen beide ligt Suriname of Nederlandsch Guyana.

De Surinamerivier opwaarts tot de Joden-Savane is de bodem een aanslibbingsgebied. Hierop volgen, langs den noordrand van het heuvelland, dat langs den voet van het zoo goed als onbekende bergland zich uitstrekt, de zoogenaamde savanen, een verweerde granietbodem met hard gras en struiken als eenigen plantengroei. Hoogerop breekt de rivier, stroomversnellingen vormende, door banken van harde gesteenten. Buiten de savanen is de plantengroei weelderig. De cassave of maniokwortel, bataten of zoete aardappelen en bananen of pisangs verschaffen den inboorlingen voedsel. Langs de rivieren en in het bergland groeien dichte bosschen, die uitstekende houtsoorten leveren en nog veel meer zouden kunnen leveren, wanneer er gelegenheid bestond het hout naar de kust te vervoeren. Sedert eenige jaren is de balata (eene soort van gétah pêrtsja) een belangrijk uitvoerartikel. Toch is nog slechts o.3°/o van hetgeen door reizigers bezocht is en daardoor min of meer bekend werd, of slechts der geheele oppervlakte van onze zoo vruchtbare kolonie Suriname in cultuur! En dat terwijl het klimaat gezond mag heeten en de vruchtbare bodem veel goud bevat! Bevoegde beoordeelaars wijzen op gebrek aan goede verkeerswegen, aan practisch en theoretisch bekwame opzichters, aan geschikte werkkrachten, aan voldoende kennis van