is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft rijke kopermijnen. Voorloopt is Noord-Australië, met de havenstad Palmerston, bij Zuid-Australië ingelijfd.

West-Australië is wel de grootste, maar was tot dusverre de onbelangrijkste staat. Sedert ook echter hier, in de velden van Coolgardie, goud wordt gevonden, gaat ook West-Australië in belangrijkheid sterk vooruit. Hoofdstad is Perth, met de haven Fremantle.

Queensland, met de hoofdstad Brisbane (110ooo i.), niet ver van de Moretonbaai, waarheen van 1824 tot aan het midden der vorige eeuw strafkolonisten werden gezonden, begint zich goed te ontwikkelen. Tweede stad is Rockhampton, aan de goed bevaarbare Fitzroy, in de nabijheid van goud-, zilveren kopermijnen. Ook in de nabijheid van de Carpentariagolf wordt goud gevonden. Ten westen van 't gebergte zijn verder naar het zuiden groote weiden; in 't noorden zijn suiker- en katoenplantages, waarop zoowel Chineezen als Polynesiërs werken.

Tasmanië (voorheen Van-Diemensland geheeten), door de Bassstraat van 't vastland gescheiden, tweemaal zoo groot als Nederland, is in de oosthelft vruchtbaar (vooral rijk aan ooft) en een belangrijk station voor de vischvangst; de kolonie is evenwel niet zoo snel toegenomen in bevolking als de meeste koloniën op 't vastland, doordien de goudkoorts vroeger velen naar 't vastland Australië lokte. Wol is het hoofduitvoerartikel. Hoofdstad is Hobart.

De Australische koloniën hadden tot 1 Januari 1901 ieder een' door de Engelsche kroon benoemden Gouverneur, een' door dezen gekozen Wetgevenden Raad en eene door het volk gekozen Wetgevende Vergadering. Zij vormen nu echter een statenbond (Commonwealth) met een' Gouverneur-generaal aan • het hoofd, bijgestaan door een' ministerraad en eene rechtstreeks

(Zie nevenstaande plaat.) De photo is genomen bij lagen rivierstand. De geringe diepte blijkt uit de karren in de rivier, waarop vaten staan, die, met water gevuld, straks worden weggevoerd. Dat de rivier ook sterkeren stroom en grootere breedte kent, blijkt uit de boomstammen, die aan de rechter zijde liggen en uit het nu droog liggende deel der rivierbedding aan de overzijde, waar de oever bij hoogen stand is te onderscheiden.