is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van zijne baan gelegen, eerst den storm uit den oosthoek voelen toestroomen; daarop volgt eene korte periode van windstilte, die gevolgd wordt door een' storm uit den westhoek, totdat dit punt, bij het voortrukken van het stormcentrum, buiten het stormveld komt te liggen, of tot de oorzaak, die het minimum als zoodanig deed voortbestaan; ophoudt, waarmee natuurlijk

de storm gaat liggen.

§ iQ. Berg- en dal-, land- en zeewinden. Niet enkel

een zeer laag minimum, ook reeds een geringer verschil in

luchtdruk doet winden ontstaan. Zoo zijn dal- en bergwinden

het gevolg van de ongelijke verwarming van de dalen en de

hoogten. Des daags trekt de lucht opwaarts langs de hellingen

en den dalbodem naar de sneller verwarmde hoogten ; des nachts

daalt zij van de sneller afkoelende bergen naar de niet zoo

spoedig afkoelende dalen. Land- en zeewinden hebben eene

dergelijke oorzaak. Des daags waait van de zee naar het sneller

verwarmde land in de kuststreken de zeewind; in den avond daalt

de temperatuur boven het land snel; de des daags aangevoerde

dampen worden bij die dalende temperatuur zichtbaar als nevels

en spoedig daarop keert de wind, een koele landwind jaagt de

nevels weg naar de zee, waarboven de luchttemperatuur met

zoo snel is gedaald. Het krachtigst zijn de land- en zeewinden

natuurlijk in de tropische gewesten ontwikkeld.

§ 20. Isobaren. De windrichting is alzoo in de eerste plaats afhankelijk van den verdeeling van den luchtdruk, terwijl de draaiing der Aarde om hare as eene afwijking in die richting veroorzaakt en de barometrische gradiënt de kracht van den wind bepaalt. Men maakt de verdeeling van den luchtdruk op Aarde aanschouwelijk door isobarenkaarten. Isobaren zijn lijnen van gelijken luchtdruk in de onderste luchtlagen, waarbij deze in het niveau der zee is herleid. Men kent isobarenkaarten vooi een gegeven oogenblik, maar ook heeft men er ontworpen, die een gemiddelden toestand voor eene zekere tijdruimte aangeven, b.v. voor een jaar, eene maand.

De isobarenkaart voor Januari vertoont een gebied met zeer hoogen luchtdruk in Oost-Azië (de omgeving van het Aziatische koudecentrum); een tweede gebied met hoogen barometerstand