is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den noordelijken Atlantischen oceaan is nog aanwezig maar is veel minder laag dan in Januari. Op het zuidelijk halfrond, dat nu winter heeft, ligt een maxinuungordcl langs den zuiderkeerkring daarin liggen centra van hoogeren druk boven de drie oceanen en boven de vastlanden. Naar het Z. neemt de luchtdruk snel af.

s >| Algemeene trekken van het stelsel der winden op Aarde. De luchtdrukverschillen, door eene isobarenkaart der Aarde voorgesteld, beheerschen het windstelsel, zooals zich dat in algemeene trekken over de gansche aardoppervlakte vertoont.

In de aequatoriale streken, n.1. in den gordel van de grootste verwarming, heerscht een streven van de luchtdeeltjes om op te stijgen. Men noemt dit de aequatoriale windstiltenzone (met lagen luchtdruk!): ze kan zich natuurlijk alleen regelmatig ontwikkelen boven de oceanen. Van 't noordoosten en"'t zuidoosten komt lucht toestroomen (passaten). De inde aequatoriale windstilstenstreek opgestegen lucht stroomt op grootere hoogte, boven de passaten en in tegengestelde richting met deze, dus als zuidwesten-en noordwestenwind (anti-passaten) weer' af. Op ± 30° N.- en ZB. liggen boven de oceanen gebieden met hoogen druk (windstilten der keerkringen). Van uit deze subtropische maxima worden de passaten gevoec. De passaten worden in hunne richting dikwijls gewijzigd, ja -reheel afgebroken door de vastlanden met hunne gebergten; Tn de benedenste lagen ook door de tegenstelling tusschen kuststreek en zee (land- en zeewinden) en zelfs gedurende een ..root deel des jaars door de tegenstelling in luchtdruk tusschen ■rroote land- en zeeoppervlakten (moesons). De anti-passaat Ts merkbaar op hooge bergen en aan de richting van de drift

der hoog drijvende wolken.

De grenzen der passaten met die der tusschen beide gelegen aequatoriale windstiltenzone verschuiven met de isothermen, of liever- komen in hare verschuiving achter die der isothermen aan. Terwijl de grens-isothermen der warme zone hare noordelijkste en zuidelijkste ligging bereiken tegen 't laatst van Januari en Juli, verschuiven de grenzen der windstilten- en passaatgordels tusschen de uitersten in Maart en September.