is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heerscht in de zuidhelft van den Archipel, aangetrokken door het Australische minimum, de N\V. moeson, een regenwind (voorzoover hij althans niet langeren tijd achtereen over eilanden waait). In ons zomerhalfjaar (April October) waaien in de zuidhelft meest droge ZO. winden (passaat). In de noordhelft waait in onzen zomer de ZW. moeson, die meestal regen brengt, terwijl daar in onzen winter de regenarme NO. passaat

(NO. moeson) heerscht.

In de kentering wisselen droge dagen af met onregelmatige regenbuien. In den lndischen Archipel valt eene aanzienlijke hoeveelheid regen: overal meer dan 1 M. per jaar; op \ele plaatsen meer dan ~, zelfs in sommige streken 3, ja 4 M. (Het cijfer van Amsterdam is ongeveer 70 cM.)

Aan de buitengrenzen der passaten ligt op de oceanen een subtropisch gebied, dat des zomers in het bereik der droge passaten, des winters binnen het terrein der vochtige zuidwestenwinden valt. De betrekking tusschen zonnestand en regentijd is hier dus anders dan in de aequatoriale regenzone, waar men regen ontvangt bij den hoogsten, droogte heeft bij den laagsten zonnestand. Boven de Middellandsche zee dringt liet subtropisch gebied in het land op. Oorzaak is hiervan de tegenstelling 111 luchtdruk boven deze diep in 't continent op dringende zee en het omringende land. Des 'zomers heeft Noord-Afrika eene hooge temperatuur en een lageren luchtdruk dan de Middellandsche zee, zoodat bestendige noordenwinden (etesiën) van boven de koelere zee naar het warmere Noord-Afrika waaien. Deze noordenwinden zijn natuurlijk droog; behalve wanneer zij tegen gebergten, als liet Atlasgebergte, moeten opstijgen. Des winters koelen de 0111 de Middellandsche zee gelegen landen sterker a! dan de Middellandsche zee, boven welke dan lage luchtdruk heerscht. Op verschillende plaatsen vormen zich dan depressies, die regen te voorschijn roepen. De droge tijd duurt in NoordAfrika natuurlijk langer dan in Zuid-Europa.

§ 26. Regens op hoogere breedten. Aan de poolzijde van de subtropische streken valt regen in alle jaargetijden. Hier zijn de jaargetijden niet gekenmerkt door bepaalde windt ichtingen, maar regenbrengende barometrische minima bewegen zich hier