is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tauwen wordt aangetroffen. Eindelijk leefden er in het quartaire tijdvak in Middel-Europa dieren, die nu nog slechts in de noordelijke streken worden gevonden, zooals het rendier, terwijl andere nog thans in Middel-Europa leven.

Men geloofde vroeger, dat de mensch eerst op aarde was verschenen met het begin van het alluviiun. Talrijke ontdekkingen van menschenbeenderen en voorwerpen, door menschen gemaakt hebben het echter buitiyi kijf gesteld, dat de mensch nog tijdgenoot is geweest van den mammouth, den holenbeer en het rendier in Middel-Europa, en dat hij dus reeds gedurende

de diluviale periode heeft geleefd.

De quartaire formaties zijn, hoewel ze minder grootsche vormen vertoonen en minder nuttige mineralen bevatten dan vele oudere, van niet minder belang voor den mensch, m zooverre als nl. haar vruchtbare klei- en lössbodem tot landbouw uitnoodigde, de beschaving bevorderde en het ontstaan van staten in de hand werkte. Voor 't overige doen hare zwerfblokken als zeeweringen en plaveisel dienst; hare leem en klei leveren grondstof voor de steenbakkerijen. Verder bevatten de quartaire zand-, gruis- en sliblagen in sommige deelen der aarde (Oeral, Brazilië, Californië, Australië en Voor-lndië)

edelgesteenten of goud.

§ 36. Het ontstaan van Nederlands bodem. De

bodem van Nederland is voor verreweg hei grootste deel gevormd in de quartaire periode. In den diluvialen ijstijd groeiden de sneeuwvelden der gebergten sterk aan en werden Ijstijd. gietsc|lcrs vce| talrijker, breeder en langer, totdat de hooggebergten eindelijk door een langzaam naar omlaag schuivend ijsdek waren omgeven, welk ijsdek zelfs nog voortschoof over de langs den voet dier gebergten gelegen vlakten. Een toestand dus ongeveer, als waarin nu nog Groenland verkeert. De rivieren, die haar water van deze reuzengletschers ontvingen, waren natuurlijk zeer waterrijken hadden M dus een veel sterkeren stroom en veel meer voort-

R?jnS- è" bewegend vermogen dan tegenwoordig. Zoo konden vium. de Rijn en de Maas zand, ja grint brengen waar ze tegenwoordig klei, hoogstens zand aanvoeren. IJsschotsen,