is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tegenover vormen, door ophooping ontstaan, staan die, welke hoofdzakelijk aan uitholling hun ontstaan te danken

hebben, nl. de dalen.

Tot de grootste mate van ontwikkeling en in de veelvuldigste combinaties komen de vormen der landoppervlakte voor in de gebergten, die een samenstel van ophoopings- en uithollingsvormen vertoonen, ontstaan op en in deelen der landoppervlakte, die door tektonische werking of ook door vulkanische

werking werden geschapen.

Vlakten noemt men uitgestrekte oppervlakten, waarin de hoogteverschillen over geringe afstanden zoo weinig te beteekenen hebben, dat zij aan eene oppervlakkige waarneming bijna ontsnappen. Naar de hoogteligging kan men onderscheiden

laagvlakten en hoogvlakten.

De vlakten onderscheiden zich onderling minder door den vorm der oppervlakte dan wel door den plantengroei. Er zijn vlakten, die met bosschen zijn bedekt, vlakten met alleenstaande struiken- of boomgroepen, grasvlakten, maar ook plantenlooze

en met veen bekleede vlakten.

Met wouden bedekte vlakten zijn die aan weerszijden van den aequator tot hoogstens 20° breedte, zooals de Amazonasvlakte, de vlakte van den Middel-Kongo; eene uitzondering maken de grasvlakten aan den Bahr el Dzjebel en de Llano's van den Orinoco. Met woud bedekt zijn verder de vlakten op hoogere breedten tusschen den 50*^0 parallel en den poolcirkel, alsook de laagvlakte van den Missisippi. De Middeleuropeesche vlakten, met uitzondering van de Hongaarsche poesta's, waren oorspronkelijk ook met woud bedekt.

Het karakter van vlakte spreekt voor den beschouwer, duidelijker dan in de woud-, in de grasvlakten. Deze vindt men in de gordels tusschen den 20*ten en den 50*10 breedtegraad. Aan de westkusten der continenten reiken de grasvlakten verder naar de evenaar, terwijl aan de oostkusten de woudvlakten zich verder uitstrekken. In Noord-Amerika vindt men ze als de Prairiën van het hellende vlak ten O. van het Rotsgebergte, in Zuid-Amerika als Pampa's aan den oostkant van de Andes. Llano's heeten de grasvlakten van den Orinoco, Poestas die