is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

flora bezitten. Middel-Amerika en de Antillen, alsook de kuststreken van Mejico hebben een tropischen plantengroei; het zijn, naar den landbouw, grootendeels plantage-streken. De hoogvlakten van westelijk Noord-Amerika zijn voor een groot deel steppen en woestijnen. Californië ten westen van de Siërra Nevada heeft groote bosschen en verbouwt wijn, koren en ooft. (Subtropisch klimaat!) Op de wouden van het Rotsgebergte volgen de Prairiën van het westelijke Missisippigebied, dat naar liet oosten door de woud- en korenstreken van Canada en van de noordhelft der Vereenigde Staten wordt opgevolgd. De mais was in Amerika inheemsch; onze korensoorten zijn er ingevoerd. De zuidoosthoek der Vereenigde Staten is eene plantagestreek. Tusschen de loofwoudzone van Canada en de Amerikaansche toendra ligt eene zone, waar naaldhoutbosschen het hoofdbestanddeel der flora uitmaken.

De apen der Nieuwe Wereld onderscheiden zich door een langen staart, dien zij in de bosschen, welke zij bewonen, als belangrijk voortbewegingsorgaan gebruiken. Onder de roofdieren nemen de poema en de jagoear in Zuid- en MiddelAmerika, de prairiewolf, de geduchte grijze beer en de poolvos in Noord-Amerika de eerste plaatsen in. Behalve de beren en de poolvossen komen als pelsdieren, ook bevers, marters en hermelijnen, alsook, langs de noordwestelijke kust, evenals langs de noordoostelijke kusten van Azië, de zeeotters voor.

Paarden en runderen bezat Amerika oorspronkelijk niet; deze zijn ingevoerd en komen nu gedeeltelijk verwilderd voor. De bison is bijna uitgestorven. Het Noorden van Noord-Amerika bezit rendieren, die hier niet getemd worden: de Eskimo-hond dient als trekdier. De westelijke hooglanden van Zuid-Amerika hebben de lama. Noordelijk Zuid-Amerika heeft, als plaatsvervanger van den wilden olifant, den tapir. De buidelrat is bewoner van Zuid- en Middel-Amertka.

§ 63. Australië. In de noordelijke kuststreken van Australië is de flora tropisch; de pandaan is er eene kenmerkende plant. In 't N. zoowel als langs de geheele oostkust treft men palmen aan. De oostelijkste gebergten, de regenrijkste streek van het werelddeel, zijn het rijkst aan bosschen. Het binnenland, met