is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verspreiding en de ontwikkeling van den mensch zal hier niet worden uitgewerkt. Elk lezer zal voorbeelden op verschillend terrein der land- en volkenkunde genoeg kunnen vinden. Men zij echter voorzichtig niet het generaliseeren: het eene volk i* het andere, de eene eeuw eene volgende niet, en daarbij heeft men slechts zelden met een enkelen factor te doen. Meestal werken verschillende factoren en niet altijd werken ze dan m dezelfde mate.

Het resultaat van de werking van vele factoren zien wij uitgedrukt b. v. in eene kaart, waarop de dichtheid van bevolking is voorgesteld. We zullen een oogenblik ons daarmede bezighouden.

§ 74. Dichtheid van bevolking. Zooals gezegd: de dichtheid van bevolking eener streek is het resultaat van de werking niet van een enkelen factor, maar van vele. Men heeft twee methoden voor de cartographische voorstelling van de dichtheid van bevolking. Volgens de eene geeft men die dichtheid aan voor b.v. elk land, elke provincie, elk district als geheel. Het spreekt vanzelf, dat volgens deze methode, waarbij de staatkundige grenzen den doorslag geven, zeer ongelijk dicht bevolkte streken over ééne kam worden geschoren. Eigenlijk geeft deze methode niets meer dan de bloote cijfers voor de dichtheid kunnen geven. Beter zijn de nieuwere, trouwens nog niet geheel vaststaande methoden, waarbij men zich zooveel mogelijk aansluit aan de werkelijkheid, daarbij de staatkundige grenzen geheel buiten rekening latende. Doorgaans laat men op dergelijke kaarten, wanneer ze-althans kleinere deel en der aardoppervlakte, als afzonderlijke landen, voorstellen, de bevolking der groote steden buiten rekening, omdat menigmaal de op eene zoo kleine oppervlakte als eene stad samengedrongen bevolking een te overwegenden invloed zou uitoefenen op de omgeving. De grootere steden worden dan, naar liet aantal inwoners gerangschikt, in enkele rubrieken verdeeld.

Beschouwen we eene wereldkaart, waarop de dichtheid van bevolking volgens eene der laatstbedoelde methoden is voorgesteld , dan vallen vooreerst de schraal bevolkte poolgewesten, de