is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58000 op Azië, 24000 op Australië en 20000 op Afrika.

Het vervoer langs rivieren en kanalen is goedkooper dan per spoorweg en heeft in landen met minder talrijke bevolking nog menigmaal de overhand. In Middel-Europa is het vervoer langs vele rivieren in de laatste jaren voor een aanzienlijk deel aan de spoorwegen afgestaan; in Rusland is de Wolga daarentegen nog altijd de hoofdader van 't verkeer. Over 't geheel zullen zware en voluniineuse waren, als steenkolen, koren, ruwe katoen, hout, ook in sporenrijke landen meest per vaartuig worden vervoerd.

Europa. Van de groote verkeersader, die Europa van 't ZW. naar 't NO. doorsnijdt, den spoorweg van Lissabon over Madrid, langs den westvoet der Pyreneeën, over Parijs, Berlijn, Warschau, Moskou tot Niezjnii-Nowgorod, waar zich de stoombootlijn Wolga Karna tot Perm en vervolgens de spoorweg Perm Jekaterinenburg bij aansluit, gaan hoofdzakelijk bij Parijs, Berlijn en Moskou belangrijke takken uit. Van Parijs naar 't N. over Calais-Dover, Londen en van hier uit naar Liverpool, en over Sheffield, Leeds en Newcastle naar Edinburgh en Glasgow. Van Parijs uit naar het O. over Straatsburg, München, Weenen, Boedapest naar Konstantinopel. Van Parijs uit naar 't ZO. over Lyon naar Marseille of (door den Col-de-Fréjustunnel) naar Turijn, waar de lijn zich splitst in eene naar Genua en Napels en eene langs ltalië's oostkust naar Brindisi.

Van Berlijn uit naar 't NW. naar Hamburg, naar't ZO. door Silezië en Galicië naar Odessa, naar 't Zuiden, over Dresden, Praag, Weenen, naar Triest. Van Moskou gaan hoofdlijnen naar Petersburg, Kijew, de Kriin, Wladikawkas en Orenburg.

De Middeleuropeesche Rijnstreken hebben spoorwegverbindingen met Amsterdam, Rotterdam, Vlissingen en Antwerpen.

Van de vele kanalen zal hier niet worden gesproken; alleen zij genoemd het Keizer-Wilhelmskanaal, dat eene belangrijke verkorting van den waterweg tusschen de Noord- en de Oostzeehavens verschaft.

Azië. Geheel Middel-Azië heeft nog karavaanwegen, waarlangs de tweebultige kameel de waren vervoert o. a. de karavaan-