is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de hooge vrachtprijzen op den Panama-spoorweg zijn evenwei oorzaak, dat liet goederenvervoer tusschen Europa en Amerika s west- en Azië's oostkust meer den weg langs de Pacific-lijnen door Noord-Amerika en de vaart door straat Magalhaens verkiest. Wat de kanalen aangaat: Het Niagara-kanaal geeft aan niet te groote zeeschepen gelegenheid tot (Jiicago in het continent op te komen; een kanaal verbindt verder deze stad met den Illinois en alzoo met den grooten waterweg van den Missisippi en de groote Canadasche meren met New-Orleans. Deze meren staan naar het O. bij Buffalo ook met de Hudson-rivier en New-York door liet Erie-kanaal in verbinding.

§ 77. De voornaamste oceanische verkeerswegen van den tegenwoordigen tijd. H''t wereldverkeer is niet compleet zonder liet verkeer op de oceanen, en daar liet uivoer per scheepsgelegenheid veel goedkooper is dan te land, zoekt men voor het goederenvervoer van uit het binnenland langs den kortsten weg eene goede haven te bereiken. Voor het vervoer van personen en brieven gelden natuurlijk andere motieven. De Engelsche landmail neemt den weg door liet Europeesche vastland, 0111 eerst in Marseille of Brindisi zee te kiezen; de Engelsche waren gaan echter, hetzij per zeilschip om Afrika, hetzij per stoomschip door de straat van Gibraltar. De geringere kosten zijn oorzaak, dat tegenwoordig nog bijna de helft van het overzeesche goederenvervoer per zeilschip plaatsheeft.

Het drukstbevaren gedeelte der wereldzee is natuurlijk de noordhelft van den Atlantischen oceaan, waar West-Europa en oostelijk Amerika elkander de hand reiken.

De dichtstbevolkte deelen der Aarde zijn West- en MiddelEuropa en Zuid- en Zuidoost-Azië (van Voor-lndië tot Japan, met inbegrip van den Indischen Archipel). Bij het laatste sluit zich het schraal bevolkte Australië aan. Geen wonder, dat tusschen beide deelen der Aarde een levendig handelsverkeer plaats heeft, te meer, daar laatstbedoelde rijk zijn aan grondstoffen, voedingsartikelen en genotmiddelen (rijst, tarwe, katoen, koffie, thee, zijde, specerijen, wol), eerstgenoemde een' overvloed van fabrikaten leveren.

De zeeweg van West-Europa naar Indië om de Kaap werd