is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD VAN DEN UITGEVER.

Nu België zich gereed maakt de vijf-en-zeventigste verjaring te vieren zijner onafhankelijkheid, schijnt ons het oogenblik geschikt, aan het thans zoo talrijk publiek, dat zich voor al de uitingen van het hedendaagsche letterkundig leven interesseert, dit werk van den heer Edward Coremans, over de geschiedenis der Nederlandsche letteren in Vlaanderen sedert 1830, aan te bieden.

Deze studie, op last der Belgische regeering voor de tentoonstelling van St. Louis geschreven, bevat hier en (laar eenige bizonderheden, die meer bepaald tot een Engelsch-lezend publiek gericht zijn, nochthans hebben wij gemeend ze in deze Nederlandsche bewerking te moeten behouden, daar zij o.i. ook voor een Nederlandsch-lezend publiek niet van belang ontbloot zullen zijn. Zooals het werk nu is, geeft het in beknopten