is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeventig jaar, die sedert de uitroeping onzer onafhankelijkheid verloopen zijn.

Men zegt dat het verleden der volkeren een waarborg is voor hunne toekomst, maar op het oogenblik dat de vrijheid aan onze gouwen geschonken werd, was dit verleden reeds ver achter ons, en wij zelf schenen er geene herinnering meer van bewaard te hebben.

Hoewel Vlaanderen in de middeleeuwen en tijdens de Renaissance, reeds groot door handel en nijverheid, ook op geestesgebied luister oogstte en een brandpunt van beschaving werd dat zijne stralen verre over Europa zond, en aan de wereld eeuige meesters en zelfs voorloopers schonk in de verschillende takken van kunst en wetenschappen, toch moet erkend dat zijne letterkunde in den stormdrang der XVI0 eeuw ten onder ging, en de geestelijke opperheerschappij over de volkeren van Dietschen stam verplaatst werd naar de noordergouwen der Nederlanden, die het vreemde juk afgeschud hadden. Daar gingen onze