is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verzachting aanbracht waar wij te koel, te afgemeten waren, en onzen gezichteinder ver-

o

breedde, door de banden die ons nog aan de schoolschheid hechtten, te verbreken. De romantische strooming kwam echter weldra tot bedaren en werd, op hare beurt, door het realisme gezuiverd, ongeveer op hetzelfde tijdstip dat deze richting hare uitwerking bij onze zuiderburen deed gevoelen.

Op den keper beschouwd, leidden en romantisme en realisme, ons terug tot onze eigen, nationale overleveringen, zooals die te voorschijn komen in het werk onzer schilders en

beeldhouwers.

Geen dezer invloeden beeft ons nochtans met uitsluiting aller andere beheerscht, noch heeft ons lang onder het juk gehouden; integendeel, allen hebben zij bijgedragen tot de opbloeiïng van eigenschappen die, hoewel aanwezig, nog niet bij ons tot hun volle recht gekomen waren, en waarvan de oprechtheid, de eerlijkheid en de gezonde kracht,