is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze uitslag werd te Brussel op eene plechtige bijeenkomst gevierd, waar driehonderd schrijvers, onderwijzers en afgevaardigden van genootschappen zich er toe verbonden de nieuwe spelregels na te leven, en waar A\ illenis zijne merkwaardige rede uitsprak „ Over den geest waer door de Vlaeinsche letterkunde zich moet doen onderscheiden".

Willems heeft dezen heugelijken dag niet lang overleefd, hij bezweek te Gent, aan eene beroerte, op 24 Juni 1846.

Als dichter reikt hij niet boven het middelmatige, maar hij bezat de zeldzame, prijzenswaardige verdienste een echt prozaschrijver te zijn, de eerste die in onze geschiedenis aan te teekenen is, en een standvastig ijveraar en baanbreker voor de nog jonge Vlaamsche beweging.

Evenals zijn vriend Willems, was de kanunnik Jan Baptist David, een werker der eerste ure. In 1S01 te Lier geboren, was hij als elfjarige knaap, apothekersleerling te Antwerpen; hier kwam hij in aanraking