is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boden schijnen te wezen der dichters uit de jaren tachtig. Bij zijnen dood, betreurden de echte proevers van zuivere kunst eene onvervulde groote letterkundige verwachting; maar de Vlaamsche beweging zal zich nog lang dezen edelen geest herinneren, die een onzer merkwaardigste staatkundige redenaars was, en de ontwerper der wet van 1S78 op het gebruik der Nederlandsche taal in bestuurszaken.

Dautzexberg daarentegen was geheel deikunst toegedaan. Indien het werk van dezen zanger van het landleven, vol eenvoudig en rustig gevoel, op ons boeken rek niet veel ruimte beslaat, dan neemt het eene des te grootere plaats in onze kunst in, door den invloed dien het oefende. Zijn twee verzenbundels, waarvan de eene in 1850 en de andere, na zijn dood, in 1869 verscheen, onderscheiden zich door hun gekuischten vorm. Zij droegen er toe bij, talrijke vreemde versmaten ten onzent inheemscli te maken.