is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kleurige en zangerige verzen, die tot de minste schakeeringen doen uitkomen. Eene zoete bekoring straalt uit zijne gedichten, waarom ze dan ook zoowel door het volk, als door de geletterden gesmaakt en genoten worden.

Dood, wiens fijne geest openstond voor alle uitingen der kunst, is vooral een tooneelschrijver; hij schreef drie bundels gedichten en liederen, die den stempel der Duitsche dichters dragen ; doch zijne latere voortbrengselen verdienen waardeering, om hunne geestigheid, hunnen levendigen, persoonlijken stijl, en hun zuiveren vorm.

Plaats ontbreekt ons om uit te weiden over den notaris en dichter Beerxaert ; den tooneelspeler en -schrijver, journalist en liederdichter Dentaniserg ; over Mtchels ; Mevrouw David-van Peene; Hexdrickx, de schrijver van: „DonJuan"; „De laatste Dag der eerste Wereld"; „De Machabeeën"; Brouwers en nog meer anderen die hier zouden dienen aangehaald.

Voorop hebben wij verder Julius de