is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gkyter. Zijne „Bloemen op een Graf, zijn noch merkwaardig, noch oorspronkelijk, doch

met zijne „Drie Memchen van de Wieg tot m hei Graf \ dat in tweemaal verscheen, en zijn „Hendrik en Rom\ heeft l.ij het juk der school en .Ier traditie afgeschild, en gaat eenvoudig zijn eigen weg, zonder opgeschroefdheid of hoogdravendheid. Het is echter met door zijne verhalen in verzen, dot Inj zich raeest onderscheidde, het terrein waar hij eigenlijk nitmnnt, is de lyrische poëzie, zooals blijkt uit zijne kortere gedichten en uit de cantaten die hij voor den genialen toondichter

Pkter Benoit schreef.

In zijn jongste werk, „Keizer Karei en het Rijk der Nederlanden1', heeft lnj getrac it den middeleeuwschen Vlaamschen ver,trant te doen herleven, doch te subjectief opgevat

en te zeer door moderne begrippen beïnvloed,

beantwoordt het geenszins aan de verwachting ; nochtans vallen er verschillende oprecht schoone bladzijden in aan te teekenen.