is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trant steeds voortreffelijk, hierdoor verkreeg hij eenen ernstigen invloed op de studentenjeugd der Gentsche hoogeschool, en bijgevolg ook op de dichterlijke beweging van zijnen tijd. Hij stichtte het studentengenootschap „7 Zal wel gaan", <lat geregeld een letterkundig jaarboek uitgeeft.

Zijne volledige dichtwerken werden meermalen herdrukt. Hij legde vroegtijdig de pen neer, om zich geheel aan den boekhandel en historische werkzaamheden te wijden.

Ook Jan van Droogenbroeck (Jan Ferguut) oefende grooten invloed op de evolutie der literatuur, zoowel door zijne theoretische als poëtische geschriften, die de dichters den weg der prosodische opzoekingen wezen. Niemand heeft, meer dan hij, den Vlaamschen Parnassus met nieuwe en verscheidene versmaten verrijkt. Hij gaf achtereenvolgens verschillende technische werken, zooals een overzicht der verschillende in het Nederlandsch mogelijke versmaten, een rijmwoordenboek