is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de liederen en gedichten van pastoor Hiigo Verkiest, meer als redenaar en prozaschrijver bekend.

Lodewijk de Koninck is een bij uitstek katholiek dichter; zijn episch gedicht : „Het Menschdom verlost", dat prachtige brokken bevat, vooral in de lyrische gedeelten, is evenwel van ongelijke waarde. Zijne ontoombare geestdrift brengt hein soms tot overdrijving en bombast, en, op menige plaats, leidt zijn woordenvloed tot vermoeiende langdradigheid.

Victor de la Montagne die zich door zijne, in 1883 verschenen „Gedichten1", als fijnvoelend poëet onderscheidde, schijnt de lier te hebben neergelegd, om zich aan kunststudie en bibliografische opzoekingen te wijden; hij stichtte hiertoe het „ Tijdschrift voor Boeken Bibliotheekwezen", na gedurende 19 jaar te zamen met Coopinan, de gewaardeerde „Dichten Kunstholle", te hebben uitgegeven.

Een dichter, wien eene schitterende toekomst weggelegd was, doch door de onverbiddelijke