is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daems heeft deze prachtige vrouwenverschijning in de rei onzer dichters, zeer wel geschetst, waar hij spreekt van haren gezonden realistischen zin, die geene idealen uitsluit, van hare scherpe en doordringende opmerkingsgave. die karakters en toestanden zoo wel Ö *

weet te vatten en van haar talent als schilderes met het woord. De dood dezer dichteres, die te gelijker tijd een goed hart en eene edele inborst bezat, is een gevoelig verlies geweest voor onze letterkunde.

Pol de Mont is één dergenen op wien de woorden des Fransehen dichters toepasselijk zijn:

„Ses pareils a deux fois ne se font pas

connaitre,

„Et pour Icurs coups d'essai, veulent des coups de maitre."

In 1856 geboren, liet hij vijf boekdeelen verschijnen tusschen de jai-en 1877—79: Klimoprankskens"; „Waarheid en Leven": „Jongelingsleven„Rijzende Sterren" en